خانه / لیست دفاتر استان / لیست دفاتر روستایی

لیست دفاتر روستایی

شهرستاننام دفترمسئول دفترشماره تماسبخشمنطقهروستا
ارومیهمحمود فاخری4413513333مرکزیبکشلوچائیآلمان آباد
ارومیهNULLرقیه سلماسی4413573333مرکزیبكشلوچائيآغچه قلعه
ارومیهNULLمينوش كنگرلو4412593200مرکزیبكشلوچائيالياس آباد
ارومیهNULLفیصل عباسپور4434921659سيلواناترگورانبی
ارومیهNULLسوسن جبلي4414523333نازلونازلو شماليانگنه
ارومیهNULLغلامرضا خسروي4412473333مرکزیباراندوزباراندوز
ارومیهNULLايوب غفارزاده4412643200مركزيبار اندوزچاي جنوبيبالانج
ارومیهNULLقدرت برزگر4434943333مركزيدولبالستان
ارومیهNULLداریوش عبدی4413533158مرکزیروضه چايبالو
ارومیهNULLفرخ شبلويي4414763333صوماي برادوستصوماي جنوبيباوان
ارومیهNULLرحمان عظيمي4414773333صوماي برادوستصوماي شماليبچه جيك
ارومیهNULLرقیه ابراهیم پور4413293334انزلانزل جنوبيپادگان آبشناسان
ارومیهNULLحسين حسن پور4414533333نازلونازلو شماليپر
ارومیهNULLسعيد حسن پور4414373333مركزيتركمانتركمان
ارومیهNULLليلا جعفرپور4413583200مركزيباش قلعهتوپراق قلعه
ارومیهNULLعظيم نوروزي4412573333مركزيبا راندوز چاي جنوبيتومتر
ارومیهNULLحبيبه رستگار4414383333مركزيبكشلوچائيجارچلو
ارومیهNULLعلي مقصودي4414393333مركزيتركمانجبل كندي
ارومیهNULLزهرا جم4433723007نازلونازلو شماليچنقرالوي پل
ارومیهNULLپيمان جوادي4414934333مركزينازلوجنوبيچنقرالو يكان
ارومیهNULLمحمدرضا فخري4414743333نازلونازلوشماليحيدرلوبيگلر
ارومیهNULLحسين قره اوغلاني4414753333نازلوطلا تپهخانشان
ارومیهNULLحميد محمودي4414553333نازلونازلوشماليخانقاه سرخ
ارومیهNULLمهدي سلماني4412523333مركزيباراندوزخطايلو
ارومیهNULLهما مظهری4412553881مركزينازلوجنوبيدستجرد
ارومیهNULLرقيه حسن پور4414463333مركزيباراندوز چاي شماليديزج تكيه
ارومیهNULLمسعود نصیری4412443987مركزيدولديزج دول
ارومیهNULLمنصور مولوديان4414323333سيلوانامرگورديزج مرگور
ارومیهNULLغلامرضا اسماعيليNULLمركزيدولرشكان
ارومیهNULLزهرا جبرائیلی4412791661مركزيبكشلوچائيریحان آباد
ارومیهNULLپرويز زارع4412483333مركزيروضه چايزينالو
ارومیهNULLحسين يوسف زاده4414243333سيلوانامرگورزيوه مرگور
ارومیهNULLمهين اندرخور4414783333نازلونازلوشماليساعتلوي بيگلر
ارومیهNULLسید خسرو صالحی4414623422صوماي برادوستبرادوستسرو
ارومیهNULLامير اسماعيل زاده4414473333مركزينازلوجنوبيسعيدلو
ارومیهNULLبهزاد منصوري4434223333سيلوانادشتسيلوانا
ارومیهNULLمحبوبه پناهی4414343785مركزيباش قلعهشهرك صنعتي فاز۱
ارومیهNULLسودابه سليمي4414344333مركزيبكشلوچائيشهرك صنعتي فاز۲
0NULLکامران خدایار4413523333مركزيتركمانطسمالو
ارومیهNULLعبدالله مجرد4414563443نازلوطلا تپهطلاتپه
ارومیهNULLكيوان يوسفي4414933333مركزينازلوجنوبيعسكرآبادتپه
ارومیهNULLشهناز نبي زاده4414573333نازلونازلوشماليعسكرآبادكوه
ارومیهNULLزینب طاهری4414713478نازلونازلوشماليعلي بيگلو
ارومیهNULLغفور جلالي قرابقلو4414483274مركزيباش قلعهقرابقلو
ارومیهNULLشاهپور كامران4414582821نازلونازلوچائيقرالرطسوجي
ارومیهNULLمحمود صدوقي4412533333مركزيباراندوزچاي شماليقره آغاج
ارومیهNULLمرتضی مجرد قره باغ4413253333انزلانزل شماليقره باغ
ارومیهNULLشيوا عطائي4414493200مركزيبكشلوچائيقره حسنلو خواجه
ارومیهNULLمهری بغدادیان4412433200مركزيروضه چايقره حسنلو روضه
ارومیهNULLرحيم نويد آرين4412583333مركزيروضه چايقزل عاشق
ارومیهNULLمنصور عباسي4433222118انزلانزل جنوبيقوشچي
ارومیهNULLوحید دوشاب ایچن4413273637انزلانزل جنوبيقولنجي
ارومیهNULLمحمد صدیق مرادی4414683333صوماي برادوستصوماي شماليقوني
ارومیهNULLيعقوب گوزلي4414733333نازلونازلوشماليكريم آباد
ارومیهNULLمحمد خدائي4414332333مركزيبكشلوچائيكشتيبان
ارومیهNULLبهزاد كرباسي4413263333انزلانزل جنوبيكهريز
ارومیهNULLنورالدين عباسي4412452333مركزيروضه چايگجين
ارومیهNULLايرج باقرزاده4414513333مركزينازلو جنوبيگردآباد
ارومیهNULLسیف اله حسنی کهریز4414423332نازلونازلوجنوبيگل تپه
ارومیهNULLاسحاق سپهر گنبدي4414673575صوماي برادوستبرادوستگنبد
ارومیهNULLحسين فاضل4414433332انزلانزل شماليگورچين قلعه
ارومیهNULLفریبا محمد زاده4413563200مركزيباراندوز چاي شماليگوگ تپه
ارومیهNULLهوشنگ اسماعيل زاده4434874242صوماي برادوستصوماي جنوبيمرنه هوسين
ارومیهNULLاسلام پی سوره4414643333صوماي برادوستصوماي شماليممكان
ارومیهNULLاحمد انصاری نژاد4434927001سيلواناترگورموانا
ارومیهNULLسولماز راستگو4414363160مركزيبكشلوچائيمياوق
ارومیهNULLاکبر فیضی نازلو4414582832نازلونازلوچائينازلو
ارومیهNULLضياءالدين شكوهي4414693333صوماي برادوستبرادوستني چالان
ارومیهNULLافشين يوسف حقي4414723333نازلونازلو شماليوقاصلوي عليا
ارومیهNULLوحد الدين خاوري4414663333صوماي برادوستصوماي جنوبيهشتيان
ارومیهNULLسمیه علیزاده4434865566مركزيباش قلعهیورقون آباد
اشنویهNULLعبد الرحمان قادری آذر4445733200مرکزینلیواننلیوان
اشنویهNULLجمال حسین نژاد4445914894نالوسهقسرگیز
اشنویهNULLمصطفی شادمهر4445723333نالوسهقنالوس
اشنویهNULLطیب بایزیدی4445915090مرکزینلیواناسلام آباد
اشنویهNULLمصطفی خیره دست4445743200نالوسهقصوفیان
اشنویهNULLسعداء پیروتی4445911477مرکزینلیوانحسن نوران
اشنویهNULLسید کمال حسینی4445919565نالوسهقسنگان
اشنویهNULLمحمد محمدی نژادNULLنالوسهقشیخان
اشنویهNULLهیمن مدرسی4445912360نالوسهقهق
اشنویهNULLعبید پور احمدیان4445713883مرکزیآغبلاغسه کانی
اشنویهNULLطاهر داودی4445713333مرکزیآغبلاغآغبلاغ
بوکانNULLمحسن حاجی مامندی4826682045سیمینهآختاچی شرقیآتابلاغی
بوکانNULLخالند حاجی زاده4826663000سیمینهبهی دهبکریآغجیوان
بوکانNULLمنصور قسیمی4826363232مرکزیآختاچی غربیاختطار
بوکانNULLطه رحمانی4826553434سیمینهآختاچی شرقیاوچ تپه
بوکانNULLغفور بایزیدی4826672000مرکزیایل تیمورباغچه بزرگ
بوکانNULLرسول علی نیا4826313333مرکزیبهی فیض اله بیگیبرده زرد
بوکانNULLاسماعیل مردانه4826671090مرکزیبهی فیض اله بیگیترکاشه
بوکانNULLسلام مرادی4826641304مرکزیبهی فیض اله بیگیترکمان کندی
بوکانNULLسلیمان پاک نظر4826612222مرکزیبهی فیض اله بیگیتکان تپه
بوکانNULLسلطان اکبری4826616060مرکزیبهی دهبکریجوانمرد
بوکانNULLعلی سعد4826533333سیمینهآختاچی شرقیحاجی آباد
بوکانNULLعلی امانی4826513200سیمینهآختاچی شرقیحمامیان
بوکانNULLرحمان خیر اندیش4826563332سیمینهآختاچی شرقیحاجی لک
بوکانNULLلقمان قهرمانی دهبکری4826633200سیمینهآختاچی شرقیحسین مامه
بوکانNULLحسین سیلکه4826619693مرکزیبهی فیض اله بیگیحصار
بوکانNULLحسین عبدی4826229670سیمینهآختاچی شرقیداش بند
بوکانNULLجهانگیر محمدیان4826645262سیمینهآختاچی شرقیرحیم خان
بوکانNULLجمشید زیبا پرچم4826996347مرکزیایل گورکقزل گنبد
بوکانNULLمصطفی رسولی4826675051سیمینهآختاچی شرقیسیمینه
بوکانNULLحسین دبیر فلک4826563310سیمینهآختاچی شرقیساری قمیش
بوکانNULLحسن هوشمند4826593333سیمینهآختاچی شرقیسراب
بوکانNULLمصطفی پرخو4826655177سیمینهآختاچی غربیسر در آباد
بوکانNULLجمال معماری4826353200سیمینهآختاچی غربیشهری کند
بوکانNULL4826345000سیمینهآختاچی غربیشرفکند
بوکانNULLعبدالعلي اردوخاني4826623333سیمینهآختاچی شرقیشیخ علی
بوکانNULLصلاح الدین عبدی4826679104مرکزیایل گورکقالوی رسول
بوکانNULLابوبکر بایزیدی4826373333مرکزیآختاچی غربیقره کند
بوکانNULLاسعد احمد نزاد4826995933مرکزیایل گورکقروچای سفلی
بوکانNULLصابر مام قادری4826556000سیمینهآختاچی شرقیکانی سیران
بوکانNULLمحمدامین محمدی4826345208مرکزیآختاچی غربیکانی طومار
بوکانNULLخدر خضر پور4826617370مرکزیایل گورککوره کانی
بوکانNULLرحیم عزیز یوسفکند4826343333سیمینهآختاچی شرقیملالر
بوکانNULLصالح فخریجانی4826239969سیمینهآختاچی شرقیناچیت
بوکانNULLعبدالله کریمی4826618586مرکزیایل تیمورنوبار
بوکانNULLمسعود خسرو زاده4826641305مرکزیبهی فیض اله بیگییکشوه
بوکانNULLحسین احمدآبادی4826313204مرکزیبهی فیض اله بیگیینگی کند
بوکانNULLابراهیم مرزنگ4826555008بهی دهبکریقره گولابراهیم مرزنگ
بوکانNULLحسن فتحیNULLمرکزیآختاچی غربیتبت
بوکانNULLهه ژار ابراهیم زاده4826543863سیمینهآختاچی شرقیپیرولی باغی
بوکانNULLمحی الدین معتمدی4826616354مرکزیایل تیمورگرد قبران
بوکانNULLمحمد رحیم پور سیده4826353201مرکزیایل تیمورجمبوغه
بوکانNULLارسلان رضوی4826643645مرکزیایل گورکگلولان سفلی
بوکانNULLمحمد امین ابراهیمی4826643466مرکزیایل گورکقاجر
بوکانNULLنوبخت محمدی4826543364سیمینهآختاچی شرقیقاضی اخوی
بوکانNULLناصر سواره4826323333سیمینهآختاچی شرقیقازلیان
بوکانNULLسوران بهرام زاده4826223666مرکزیمرکزیدهکده دادمداران
بوکانNULLآزاد حسن زاده4826523200سیمینهآختاچی شرقیآغوطمان
پیرانشهرNULLجمال مولودی4444324333مرکزیلاهیجانپسوه
پیرانشهرNULLامیر افرازه4444343355مرکزیلاهیجاندربکه
پیرانشهرNULLمحمد خالقی4444333333مرکزیلاهیجانگردکشانه
پیرانشهرNULLمژگان چمنی4444224725مرکزیمرکزیشین آباد
پیرانشهرNULLمراد بهمنیار4444314333مرکزیلاهیجاناندیزه
پیرانشهرNULLخورشید عبداله نژاد4444373200مرکزیلاهیجانزیوه
پیرانشهرNULLجمال ملا4444363333مرکزیمنگورقلعه تراش
پیرانشهرNULLعبداله منگورکردستانی4444422214مرکزیمنگورکوپر
پیرانشهرNULLعزیز ادهمی4444411222مرکزیمنگوربسطام بیگ
پیرانشهرNULLهیوا محمدزاده اقدم4443411851مرکزیمنگورهنگ آباد
پیرانشهرNULLمصطفی محمودپور4443411057مرکزیمنگوربادین آباد
پیرانشهرNULLانور ادوای4444431481مرکزیلاهیجاناشنوزنگ
پیرانشهرNULLآکو محمدامینی خلیفانی4444431020مرکزیلاهیجانزنگ آباد
پیرانشهرNULLمحمدعثمان امین عشایری4444473333مرکزیلاهیجانبندره
پیرانشهرNULLصابر اکرامی4444384333مرکزیلاهیجانکلیچ
پیرانشهرNULLحسن درویسی4444419430مرکزیلاهیجانشهرستین
پیرانشهرNULLیاسین قادری4444343653مرکزیلاهیجانخرنج
پیرانشهرNULLخضر عبداله پور4444422159مرکزیطلا تپهقبرحسین
پیرانشهرNULLمحمد بناوند4444463282مرکزیلاهیجان‍لیک بین
پیرانشهرNULLگرگول سفلی4444465333مرکزیلاهیجانگرگول سفلی
پیرانشهرNULLسلیمان جوانبخت4444427313مرکزیمنگورگرده بن
پیرانشهرNULLصابر صحت4444412045مرکزیلاهیجانجلدیان
پیرانشهرNULLمهتاب حسن آقایی4444433288مرکزیلاهیجانچیانه
پیرانشهرNULLبایزید رزمجوی قارنا4444453333مرکزیلاهیجانکیله سیپان
پیرانشهرNULLکمال بایزیدی4444463247مرکزیلاهیجانحاجی غلده
پیرانشهرNULLادریس رشی4443411010مرکزیلاهیجانزيوكه
تکابNULLحسنيه طلوعي دورباش4825373200مركزيانصاردورباش
تکابNULLپري ناز عزيزي4825343200مركزيانصارقرخلو
تکابNULLهادي داداشي4825363200مركزيافشاراغولبيك
تکابNULLخالد ميرزايي4825685200تخت سليماناحمدآبادقزقپان سنگ
تکابNULLاحد حبيب پور4825325200مركزيانصارعربشاه گروس
تکابNULLفرشته افشاري4825635200تخت سليمانچمنقره بلاغ
تکابNULLداود بهاري4825323200مركزيانصارسبيل
تکابNULLشيدا سبقتي4825522631تخت سليماناحمدآبادزره شوران
تکابNULLصادق صبوري4825511114تخت سليمانساروقخارخار
تکابNULLزاهد فياض4825553090تخت سليمانساروقماين بلاغ
تکابNULLفريده چرخي4825395200مركزيافشارچهارطاق
تکابNULLكلثوم لطفي4825622116مركزيكرفتوداشبلاغ
تکابNULLخالد الهياري4825673200تخت سليمانساروقحسن آباد
تکابNULLحسام بابايي4825524747تخت سليماناحمدآبادچراغتپه
تکابNULLاكبر تيموري4825625200مركزيكرفتوقوجه
تکابNULLمرتضي محموديان4825613200تخت سليمانساروقچوپلو
تکابNULLسيف اله جبرائيلي4825623200تخت سليمانساروقگوي آغاج
تکابNULLقهرمان ابراهيمي4825653200تخت سليماناحمدآبادآرپاچاي
تکابNULLمجيد انعامي4825643200تخت سليماناحمدآبادقينرجه
تکابNULLعلي محسني4825633200تخت سليماناحمدآبادنصرت آباد
تکابNULLزاهد جوانمرد4825683200تخت سليمانساروقنبي كندي
تکابNULLحسين صالحي4825393200مركزيانصاريولقون آغاج
تکابNULLفرشته بختياري4825513455مركزيكرفتوچپدره
تکابNULLمحمود حسني4825383200مركزيكرفتونخوددره
تکابNULLرسول بيگي4825531171تخت سليمانچمنبابا نظر
تکابNULLقهرمان شوقي4825591468تخت سليماناحمدآبادآقدره عليا
چالدرانNULLسيفعلي قوجالي4624323200مركزيبه به جيكقرنقو
چالدرانNULLمير حجت موسوي4623683333مركزيچالدران شماليسعدل
چالدرانNULLسعيد آقا بيگ زاده4623673333‍دشتكشهريآواجيق
خویNULLعبداله كلب خاني4622922200مرکزیدیزجاگری بوجاق
خویNULLشهاب الدين زرافشان4622974300قطورالندالند
خویNULLعبدالعلي اردوخاني4613534201مرکزیولدیانباغدرق
خویNULLجواد كاوياني4612352111مرکزیدیزجبدل اباد
خویNULLزينب شاه قلي4613615400مرکزیفیرورقبدلان
خویNULLمحمد شجاعي4613585050قطورقطوربلجوک
خویNULLاسماعيل حاتمي4613663201صفاییهالندبلسو سفلی
خویNULLمنور مهديخاني4613483201ایواوغلیولدیانبیلوار
خویNULLداوود طاهر4613513333ایواوغلیایواوغلیبیزنده
خویNULLحسن حسنلو4613613333مرکزیفیرورقپسک سفلی
خویNULLمريم تارورديلوي اصل4613493333مرکزیکوهرانپکا چیک
خویNULLمحمد باقر ملا علي پور4613443200ایو اوغلیایو اوغلیپیر کندی
خویNULLحميده حاجي حسينلو4622914400مرکزیفیرورقپیر موسی
خویNULLعلي خليلي4613523333مرکزیرهالتکلک
خویNULLمجتبي چاوشقلي4613593200مرکزیرهالچاوشقلی
خویNULLسميه پير جاني4613473200مرکزیگوهرانحاشیه رود
خویNULLمحمد موسي لو4622921717قطورقطورحبش سفلی
خویNULLخيراله سليمي4613434200مرکزیولدیانخاکمردان
خویNULLيعقوب زارع4613363333مرکزیفره سودیزجدیز
خویNULLابوالفضل محمد لو4613293333مرکزیرهالرهال
خویNULLرسول جليل زاده4613413333ایواوغلیولدیانزارعان
خویNULLراهيله رمضاني4622971100صفائیهسکمن ابادزاویه سکمن اباد
خویNULLسكينه كارگر4613553333صفائیهسکمن ابادزاویه حسن خان
خویNULLمحمد رضا متدين4613573333صفاییهسکمن ابادزر اباد
خویNULLمريم خليل زاده4612454200مرکزیگوهرانسعید اباد
خویNULLمير حسن سيد اكبري4613433200مرکزیقره سوسید تاج الدین
خویNULLحسين نجفي4613733200ایواوغلیولدیانسیه باز
خویNULLمحمد بسطامي4613524200مرکزیمرکزیشهرک صنعتی
خویNULLممير اسماعيل ياخجي بگلو4622917700مرکزیدیزجقز قلعه
خویNULLاروج حسنلو4613543201مرکزیفیرورققشلاق
خویNULLحسين صالحي4613583333قطورقطورقطور
خویNULLعلي درستي4612353200مرکزیرهالقوروق
خویNULLيوسف چه چانلو4613574200صفاییهزر ابادکاپوت
خویNULLصفي الدين قلي زاده4612967070قطورقطورگرناویک
خویNULLشهريارفرخي4622956500قطورقطورگوگرد
خویNULLابراهيم هادي زاده4613586400قطورقطورگیوران
خویNULLمحمد صابر ابراهيم زاده4612923300قطورقطورمخین
خویNULLعلي رضا عليلو4622919233مرکزیمرکزیمرتضی قلی کندی
خویNULLكبري ميرزايي4613563200ایواوغلیولدیانملهذان
خویNULLعلي عالي زاده4613723201مرکزیفیرورقوار
خویNULLعلي حسين نوري4613453200مرکزیقره سوولدیان
خویNULLنسرين ابري4613533333ایو اوغلیولدیانویشلق علیا
خویNULLبهمن مصطفي زاده4613463200مرکزیرهالیزدکان
خویNULLمريم محمدي4613585151قطورقطوررازي
چایپارهNULLعلي جعفرنژاد4622822333حاجيلارحاجيلارقنات ميرزا جليل
شوطNULLاروج قربانژاد4624272333مرگنلرقره قويونمخور
پلدشتNULLاكبر عطارد4624682333ارسنازكنازك عليا
چایپارهNULLمهدي هلالي4622763333حاجيلارچورسچاوشقلی
چایپارهNULLرضا محمدي4622793333مركزيبسطامبادكي
چایپارهNULLمحسن عبديل زاده4622773333حاجيلارحاجيلارحاجيلار
چایپارهNULLسولماز نصيري4622813333حاجيلارحاجيلارزنگلان سفلي
خویNULLعيسي اقازاده4622985252صفائيهسكمن ابادگيلدور
خویNULLحسن رضايي4622985050صفائيهسكمن ابادشوريك
خویNULLمحمد تيموري4622907200مركزيرهالبابكان
خویNULLاسلام سلطاني4622916060صفائيهالندبلسور عليا
خویNULLعبدالهادي حاجي نژاد4622954848قطورزريعلي سرمه
خویNULLشعبان خليل زاده4622920000صفائيهسكمن ابادآغبلاغ سفلي
خویNULLبهروز بشيري4622954949مركزيرهالاستران
خویNULLمجتبي جباري4622985363صفائيهسكمن ابادقينر سفلي
خویNULLعبداله هادي زاده4622967171قطورقطورمير عمر
خویNULLناهيد عثمان پور4622908383قطورزريكفچرين
خویNULLحكمت جمشيدي4622921111قطورقطورحبش عليا
خویNULLابوطالب عبادي4622989080ايواوغليايواوغلياغبلاق ولديان
خویNULLسريه هاشم زاده4622903003ايواوغليولدياننوايي
خویNULLخديجه ابدالي4622909898مركزيديزجخانقاه
خویNULLهادي عمر پور4622952222قطورزريزري
خویNULLمصطفي هاتفي4622997474مركزيگوهرانگوهران
خویNULLصفر رحيم لو4622925151مركزيقره سواغچه قشلاق
خویNULLخديجه قهرمان سراي4622912222مركزيديزجديزج جمشيد خان
خویNULLيوسفعلي صوفيلي4622934000ايواوغليايواوغليمظفر اباد
خویNULLپرويز بخت اور4622985151صفائيهسكمن ابادكلوانس
خویNULLزيبد شيدان4622907575فیرورقفیرورقحصار بدلان
خویNULLمير اصف بلور فروش4622911111مركزيديزجاكبر اباد
خویNULLمحمد رحيملو4622919191مركزيقره سوخنجر خان
خویNULLعطا قره لي4622981010مركزيرهالسعلكده
خویNULLاحمد لك4622991919مركزيقره سوشوربلاغ
خویNULLرقيه غلامحسينلو4622909500مركزيديزجعسگر اباد
خویNULLمريم رحيملو4622918888مركزيقره سوفنايي
خویNULLاحمد احمد لو4622981000مركزيرهالكرتاي
خویNULLمعصومه حاجي حتملو4622916161ايواوغليايواوغليكرد نشين
خویNULLاحمد امويي كركوش4622906161صفائيهالندكركوش
خویNULLمنيره بابا خاني4622911666مركزيديزجعزت اباد
سردشتNULLهيرش حمزه4443719708وزینهگورک نعلینآغلان
سردشتNULLفايق ترنمي4443221303مرکزیمنگورساوان جديد
سردشتNULLمصطفي حدادي4443323131مرکزیگورک نعلینزمزيران
0NULLمحمود محمودی4443422139مرکزیبریاجیزوران
سردشتNULLلقمان بسياري4443325089وزینهنعلینمزرعه
سردشتNULLآمنه حسن زاده4443415053‍وزینهنعلینموسالان
سردشتNULLمختار كاوه4443716411وزینهملکاریواوان
سردشتNULLحسن خضرنيا4443323436مرکزیبریاجیورده
سردشتNULLعبدالرحيم علي پور4443613585مرکزیآلانمزن آباد
سردشتNULLمصطفي شيخه پور4443426044مرکزیباسکه کولسهباغي
سردشتNULLاسماعيل ماهي بوس4443717216وزینهنعلینچكو
سردشتNULLظاهر قرباني نژاد4443220826مرکزیباسکه کولسهمير شيخ حيدر
سردشتNULLابوبكر سليمان نژاد4443221454مرکزیبریاجیهلوه
سردشتNULLآوات ابراهيم نژاد4443223132مرکزیبریاجیملاشيخ
سردشتNULLعلي كاوه4443417318مرکزیملکاریپارستان
سردشتNULLكريم عبدالهي4443716411وزینهنعلینتوژل
سردشتNULLمختار قادر زاده4443443284وزینهنعلینورگيل
سردشتNULLصلاح ابوبكري4443221454مرکزیباسکه کولسهبيران
سردشتNULLصلاح الدين احمدي4443383219مرکزیباسکه کولسهكولسه عليا
سردشتNULLجلال رشان4443199400مرکزیگورکباريكاي
سردشتNULLشاهو عليزاده4443220907‍مرکزیبریاجیگرده مريشك
سردشتNULLعلي شريفي4443424920مرکزیگورک نعلینسارتكه
سردشتNULLاسماعيل قادري4443197333مرکزیآلانسنجوه
سردشتNULLعبداله ابوبكري4443717884وزینهنعلیندوله تو نعلين
سردشتNULLرحمت ابراهیمیان4443193000مرکزیآلان(اسلام آباد(بیژوه
سردشتNULLشهاب صالحیان4443613608مرکزیآلان‍بیطوش
سردشتNULLاحمد آقایی4443373200مرکزیبریاجیبیوران علیا
سردشتNULLرحمت رسولپور4443323200مرکزیبریاجیکانی زرد
سردشتNULLعثمان مینائیان4443383200مركزيباسکه کولسهکولسه سفلی
سردشتNULLمحمد شادفر4443342001وزینهنعليننلاس
سردشتNULLعبداله زل آلوتان4443356184وزینهنعلینآلوتان
سردشتNULLامیر سلیمی4443316008مرکزیبریاجیدرمان آباد
سردشتNULLکاوه عزیزی4443367079مرکزیگورکسیسر
سردشتNULLمحمد امینی نژادNULLمرکزیگورکنستان
سردشتNULLمال مال گوهری4443347000وزینهنعلین‍ نوآباد
سردشتNULLرسول مام بکر خدمتگزار4443352033وزینهنعلینمیرآباد
سردشتNULLصابر حمزه4443362477مرکزیگورکربط
سردشتNULLعباس سلیمان پور4443373200مرکزیبریاجیبیوران سفلی
سردشتNULLناصر خضرپور4443313200مرکزیبریاجیقلعه رش
سردشتNULLیوسف پولادی4443681850مركزيباسکه کولسهشلماش
سردشتNULLبایزید کریمیان4443423235وزينهنعلينسپکان
سردشتNULLمحمد ابراهیم زاده4443426001مرکزیگورکبناویله کوچه
سردشتNULLصلاح حمزه زاده4443363200مرکزیگورکگوله
سردشتNULLرحمان محمد امینی4443713333مرکزیآلاندولکان
سردشتNULLآوات ابراهیمی4443422500مرکزیگورکبریسو
سردشتNULLآزاد شخصه پور4443353200وزينهنعليندیوالان
سلماسNULLزهرا شريف تمر4435323399مركزيكنار پروژتمر
سلماسNULLمريم نظري4435553433مركزيلكستانآخته خانه
سلماسNULLپرويز جلي باقو4435393333كوهسارشپيراندلزي
سلماسNULLرقيه جهانگيري4435533278مركزيكره سنيسراي ملك
سلماسNULLناهيد آقازاده4435443394مركزيلكستانسلطان احمد
سلماسNULLبهروز غزالي4435432888مركزيكره سنيسيلاب
سلماسNULLناصر فرخ زاده4435333201مركزيلكستانقره قشلاق
سلماسNULLمحمود عظيمي4435413424مركزيكره سنيكانيان
سلماسNULLحميده ضرغامي4435493202مركزيلكستانكنگرلو
سلماسNULLناصر درگاهي4435713333مركزيزولا چايگلعذان
سلماسNULLفرشته اظهري4435513399مركزيكره سنيوردان
سلماسNULLمعصومه حيدرزاده4435383866مركزيزولا چايهفتوان
سلماسNULLكريم صادقي4435398214كوهسارشناتالاشنك
سلماسNULLجعفر سيد حبشي4435444333كوهسارلكستانحبشي
سلماسNULLعليرضا شيعه زاده4435373910مركزيزولا چايسرنق
سلماسNULLولي عليزاده4435343201مركزيزولا چايسوره
سلماسNULLحبيب قاسمي4435523566مركزيكره سنيشكريازي
سلماسNULLاحد اميني4435463333مركزيزولا چايكلشان
سلماسNULLسهراب يعقوبي4435394400كوهسارشناتالكوزه رش
سلماسNULLزهرا بحريني4435473315مركزيلكستانيالقوز آغاج
سلماسNULLالناز آياتي4435373910مركزيزولا چايملحم
سلماسNULLسهلا خداكريمي4435260600مركزيزولا چايمغانجوق
سلماسNULL4435395111كوهسارشپيرانهركيان
سلماسNULL4435396000كوهسارشپيراندوستان
سلماسNULLمراد حيائي4435961101كوهسارچهريقچهريق عليا
سلماسNULLداريوش پاكار4435912042مركزيكنار پروژآبگرم
سلماسNULLمحمد اميري4439983005مركزيزولا چايباغچه جيك
شاهین‌دژNULLنسرین نصراله زاده4824693468کشاورزکشاورزآغجه مسجد
شاهین‌دژNULLالمیرا قصابی4824713393کشاورزکشاورزآقبال
شاهین‌دژNULLستار بهزادی4824683666کشاورزکشاورزاحمدآباد
شاهین‌دژNULLمریم محمودی4824643696کشاورزکشاورزتیزخراب
شاهین‌دژNULLناصر امانی4824613282کشاورزکشاورزچوپلوجه
شاهین‌دژNULLیوسف حسنی4823733728مرکزیصفاخانهصفاخانه
شاهین‌دژNULLحسین عبادی4824333509مرکزیصفاخانهقوزلوی افشار
شاهین‌دژNULLلیلا بختیاری4824313200مرکزیمحمودآبادقشلاق بختیار
شاهین‌دژNULLکبری ترکعلی پور4824353272مرکزیهولاسوهولاسو
شاهین‌دژNULLنغمه علی ویردی زاده4824323900مرکزیهولاسوهاچه سو
شاهین‌دژNULLکریم بیگ زاده4824343514مرکزیمحمودآبادینگی ارخ
شاهین‌دژNULLمحمدعلی خاصی4824441072مرکزیهولاسوزیدکندی
شاهین‌دژNULLعباس دانشجو4824231883مرکزیمحمودآبادآغتپه
شاهین‌دژNULLاشرف خالوئی4824373741مرکزیصفاخانهسانجود
شاهین‌دژNULLزینب ولیزاده4824325044مرکزیهولاسومامالو
شاهین‌دژNULLعزیز اناری4824428258مرکزیمحمودآبادحاجی آباد
شاهین‌دژNULLعباس عزیزی4824232808مرکزیمحمودآبادساروجة علیا
شاهین‌دژNULLحفصه هوشیار4824426143کشاورزکشاورزقازانلو
شاهین‌دژNULLعهدیه قابلی4824424306کشاورزصورینظاهرکندی
شاهین‌دژNULLمحمد فرخوپاک4824623021کشاورزکشاورزکشاورز
شاهین‌دژNULLنریمان حضرتی4824424265کشاورزصورینصورین
شاهین‌دژNULLمحمد دشمیر4824335143مرکزیهولاسوقیزکورپی
ماکوNULLمريم مجنون4624363333مركزيچايباسار جنوبيقره تپه
ماکوNULLپرويز جعفرقلي زاده4623283333مركزيقلعه درسيکشمش تپه
ماکوNULLفاطمه حسين زاده4623343333مركزيچايباسار جنوبيهندور
ماکوNULLعارف اومويي4623323333مركزيچايباسار شماليآغگل
ماکوNULLمحمد علم هولوي4623313333مركزيچايباسار شماليديم قشلاق
ماکوNULLسميه كلبعلي زاده شوطي4623213333مركزيقلعه درسيگجوت
ماکوNULLرقيه سليماني دانالويي4623924854مركزيقلعه درسيدانالو
پلدشتNULLوحيده مسن4624723200مركزيچايباسار شرقيبهلول آباد
پلدشتNULLسارا حاجي پور462473333مركزيزنگبارقير كندي ميرزاكندي
پلدشتNULLمحمد علي رضايي4624673200ارسگجلرات شرقيشهرك ارس
پلدشتNULLمجيد محمدنژاد4624693200مركزيزنگبارپورناك
پلدشتNULLرضا حسينعليزاده4624743200ارسگجلرات شرقيكمپ ارس سد ارس
پلدشتNULLاسفنديار نجفي4624663200ارسگجلرات شرقيحسن كندي
پلدشتNULLعبداله سعيد نيا4623981092ارسگجارات غربيقوچ كندي
پلدشتNULLفريبا دلايي ميلان4623981330ارسگجلرات غربيچخماقلو
پلدشتNULLسيف الدين پرويني4624929192مركزيچايباسار شرقيبهلول كندي
پلدشتNULLمحمد شادمان4623977448مركزيچايباسار شرقيشيدي
شوطNULLرقيه عظيمي4624343618قره قويونمرگنلرمرگنلر
شوطNULLمحمد هوشيار4624263333قره قويون شماليمركزيصوفي
شوطNULLمصطفي مهدي زاده4624353766قره قويون جنوبيقره قويونتازه كند
شوطNULLخديجه علي نژاد4624373333مركزييولاگلدياحمدآباد
شوطNULLاصغر حسين پور4624293200قره قويون جنوبيقره قويونقره آغاج
شوطNULLيعقوب اسماعيل پور4624313333قره قويون جنوبيقره قويونخضرلو
شوطNULLرسول بگلري4623964763قره قويون جنوبيقره قويونباش كهريز
شوطNULLمامان اكبرزاده4624282000مركزييولاگلدييولاگلدي
مهابادNULLمحمد حاجی پور4423553333مرکزیمکریان غربیكوسه كهريزه
مهابادNULLغفورحمزه4423463333مرکزیمکریان غربیقزلقوپي
مهابادNULLمطلب موریکی4423453333مرکزیمکریان غربیقره قشلاق
مهابادNULLرشید شکری4423562222مرکزیمکریان شرقیگوك تپه
مهابادNULLمصطفی سرروت4423543333مرکزیمکریان غربیقم قلعه
مهابادNULLمحمدامین قاسمی4423573333مرکزیمکریان غربیاگريقاش
مهابادNULLعبدالباقی رشیدی4423443333مرکزیمکریان غربیيوسف كند
مهابادNULLاحمد آزده4442921120خلیفانکانی بازارخليفان
مهابادNULLرشیدرحمان زاده4423473333مرکزیمکریان غربیخورخوره
مهابادNULLحسن قادری4423523333مرکزیمکریان شرقیگابازله
مهابادNULLسلیمان علی پنجه4423423333مرکزیمکریان غربیدارلک
مهابادNULLصلاح الدین بابل4423493333مرکزیمکریان شرقیلج
مهابادNULLداود ابراهیم پور4423483400مرکزیمکریان غربیدریاس
مهابادNULLسهراب صفری4423393333مرکزیمکریان غربیخانقاه
مهابادNULLمحمد قهرمانی4423583333مرکزیمکریان شرقیحاجی خوش
مهابادNULLاسماعیل بردنوس4423533333مرکزیمکریان شرقیقلقله
مهابادNULLریبوار بختیاری نیا4423363333خلیفانمکریان غربیسویناس
مهابادNULLعلی حجاج4423513333‍مرکزیمکریان غربیکهریزه شیخان
مهابادحسین مصطفی زاده4423353333خلیفانکانی بازارکاولان سفلی
مهابادNULLسید عبداله صادقیNULLمرکزیآختاچی غربیعیسی کند
مهابادNULLخانزاد عبدالهی4423363456خلیفانمکریان غربیکله گاوی
مهابادNULLبختیار آسیابانیNULLخلیفانکانی بازارکیتکه
مهابادNULLخالق بختیاری نیاNULLمرکزیمکریان شرقیقره داغ
مهابادNULLعبدالباقی حسینی4442955922خلیفانکانی بازارگاگش علیا
مهابادNULLظاهر ابراهیم مرادی4442917001مرکزیمکریان غربیبرده رشان
مهابادNULL‍منصورامین پورNULLمرکزیآختاچی غربیاطمیش
مهابادNULLکالی احمدزادهNULLمرکزیمکریان غربیدهبکر
مهابادNULLلیلا عباسیانNULLمرکزیمکریان شرقیقوپی باباعلی
مهابادNULLقادر شریفی اقدم4442915653مرکزیآختاچی غربیکلیجه
مهابادNULLشورش روشنی4423543849مرکزیمکریان غربیقره خان
مهابادNULLسید سعید ابراهیمی4422222229مرکزیآختاچی غربیاوزندره
مهابادNULLحسن پریزن4442915111مرکزیآختاچی غربیحاجی علی کند
مهابادNULLعزیز قادری4442991117خلیفانمنگور شرقیباگردان
مهابادNULLادریس مرادی اقدم4442955266خلیفانمنگور شرقیمیرسه
مهابادNULLسلیمان احمدزاده4442991255خلیفانکانی بازارگلینا ن
میاندوآبNULLصبر علی عیسی4813313200مرحمت ابا دمرحمت اباد شمالیآغداش
میاندوآبNULLاسمعلی ملا زاده4823462620مرحمت ابادمرحمت اباد میانیاسلام آباد
میاندوآبNULLجعفر رحمانی4823713333مرکزیمرحمت اباد شمالیاوچ تپه کرد
میاندوآبNULLجعفر حیدری4823693298مرکزیمرحمت اباداوچ تپه
میاندوآبNULLسلیمان شمس4822382432باروقباروقباروق
میاندوآبNULLمحمد صالح وش4823723333مرکزیزرینه رودبکتاش
میاندوآبNULLادریس حسنزاده4823454575مرکزیمکریان شمالیتلخاب
میاندوآبNULLاروجعلی ازادی4813573333مرکزیزرینه رودجواد حصاری
میاندوآبNULLحامد رستم نژاد4823464737مرکزیزرینه رودجارچلو
میاندوآبNULLعلی قنبری4813593333مرکزیزرینه رودجعفر آباد
میاندوآبNULLزینب خیری4813363333باروقباروقچالخاماز
میاندوآبNULLقاسم بوداقی4823223333مرحمت ابادمرحمت اباد شمالیچهار برج
میاندوآبNULLمهدی معبود4813283333مرکزیمرحمت اباد جنوبیچلیک
میاندوآبNULLمصطفی سرباز4813743200مرکزیمکریان شمالیحاج حسن
میاندوآبNULLعلی حسین پور4813673200مرکزیزرینه رود شمالیحیدر آباد
میاندوآبNULLاپیک شمس4813563333مرکزیزرینه رود شمالیحاجی بهزاد
میاندوآبNULLبیژن رسولی4813583333مرکزیمرحمت ابادحاصل قوپی افشار
میاندوآبNULLعلی اسکندری4823462700مرکزیزرینه رودحاج حسن خالصه
میاندوآبNULLجهانبخش عبدالهی4823431433باروقباروقحمید
میاندوآبNULLحبیب لطفی4823464737مرحمت ابادمرحمت اباد شمالیخزینه جدید
میاندوآبNULLهاشم رحیمی4823453688مرکزیمرحمت اباد جنوبیداش تپه
میاندوآبNULLعسگر امینی4823421434مرکزیمکریان شمالیزینال کندی
میاندوآبNULLلقمان دلخواه4823423121مرکزیزرینه رودسبزی
میاندوآبNULLسید اسماعیل حسینی4813353333مرکزیزرینه رودسر چنار
میاندوآبNULLحمید علوی4813663200مرکزیزرینه رود جنوبیسوگلی تپه
میاندوآبNULLعلی باقروند4813223200مرکزیزرینه رود شمالیشیبلوی سفلی
میاندوآبNULLارزو عیوضی4813753333مرکزیزرینه رودعلی بیگلو
میاندوآبNULLهاشم قربانی4813253526مرحمت ابادمرحمت اباد میانیفسندوز
میاندوآبNULLحسن اسماعیلی4813253526مرحمت ابادمرحمت اباد میانیفیروز آباد
میاندوآبNULLمحمد لطفی4813763200مرکزیزرینه رودشمالیقاریاغدی
میاندوآبNULLبخشعلی حسینیان4813653333مرکزیزرینه رود شمالیقره تپه
میاندوآبNULLحسن شکری4813343200مرحمت ابادمرحمت اباد شمالیقپچاق
میاندوآبNULLحسن بهره مند4813373200مرکزیزرینه رود شمالیقبانکندی
میاندوآبNULLقاسم داناپور4823456511مرکزیمکریان شمالیقلعه حسن
میاندوآبNULLگلشن ملکی4823427548مرکزیزرینه رودکوسالار علیا
میاندوآبNULLدولت محرک4813233333مرکزیمرحمت ابادگوگ تپه
میاندوآبNULLجعفر حسینی4813733333مرحمت ابادمرحمت اباد جنوبیگرده رش
میاندوآبNULLپاشا رستم نزاد4813453200باروقباروقگل سلیمان آباد
میاندوآبNULLافتخار گرگی4813393333مرکزیزرینه رود جنوبیگاومیش گلی
میاندوآبNULLعبدالسلام رامک4823443333مرکزیزرینه رود جنوبیگوگجلو
میاندوآبNULLژیلا یونسی4813243333مرکزیمرحمت ابادللکلو
میاندوآبNULLمصطفی سلطانزاده4813263311مرکزیزرینه رود شمالیملا شهاب الدین
میاندوآبNULLفخرالدین امیدی4813322000مرکزیزرینه رود شمالی‍ممدل
میاندوآبNULLحوریه احمدیان4823513333مرکزیزرینه رود شمالیمظفر آباد
میاندوآبNULLفاطمه نجفیان4812385000باروقباروقنادر گلی
میاندوآبNULLمعصومه رشیدی4823533333مرکزیزرینه رود شمالینصیر کندی
میاندوآبNULLتراب خدائی فام4823553200مرکزیمرحمت ابادیقینعلی تپه
میاندوآبNULLنظر امامعلیزاده4823643333مرکزیزرینه رودیاریجان خالصه
میاندوآبNULLشيرين بهرامي4813743839مركزيمكريان شماليخير اباد
میاندوآبNULLمسعود رحمتي4823425134مركزيزرينه رود جنوبيابراهيم اباد
میاندوآبNULLكوروش سلطاني4813227504چهاربرجمرحمت اباد شماليشعبانلو
میاندوآبNULLناصر كريمي4823453701مركزيمكريان شماليويس اقا كندي
میاندوآبNULLمريم بخشي48234770786باروقباروقنخطالو
نقدهNULLژیلا سلامت4436313333مرکزیسلدوزمیر آباد
نقدهNULLملائیکه چیچک4436373201مرکزیبیگم قلعهبیگم قلعه
نقدهNULLجعفر زینالی4436413201مرکزیبیگم قلعهراهدانه
نقدهNULLزرانگیز پاشایی4436393201مرکزیبیگم قلعهتازه قلعه
نقدهNULLادریس نصیری4436343201مرکزیسلدوزکوئیک
نقدهNULLواحد سلیمانی4436383333مرکزیبیگم قلعهقارنا
نقدهNULLزهرا حسن نژاد4436627333مرکزیبیگم قلعهمحمد شاه سفلی
نقدهNULLحسن فتاح پور4436637400مرکزیسلدوزقلعه لر
نقدهNULLکامران بایزیدی4436353201مرکزیبیگم قلعهخلیفه لو
نقدهNULLمریم حسینی4436423201محمدیارشهرک المهدیشهرک المهدی
نقدهNULLاسلام شجاع4436323201محمدیارحسنلوحسنلو
نقدهNULLقاسم ایران نژاد4436363201محمدیارشهرک المهدیفرخزاد
نقدهNULLپرور کارگر4436625637محمدیارحسنلواسلام آباد
نقدهNULLموسی بابازاده4436621675محمدیارحسنلوکهریزه عجم
نقدهNULLسیروان داوودیNULLمحمدیارشهرک المهدیدرگه سنگ
نقدهNULLاحسان گلابی آذر4436619096محمدیارشهرک المهدیقره قصاب
نقدهNULLکامل حسینی4436628078محمدیارشهرک المهدیممیند
نقدهNULLاعظم رضاوندی4436644012محمدیارشهرک المهدییادگارلو
نقدهNULLجلیل عزیزی4436617065محمدیارحسنلوبارانی کرد
نقدهNULLرامین جهاندیده4436335286محمدیارشهرک المهدینظام آباد
نقدهNULLهاجر فکوریان4436617061محمدیارحسنلوبارانی عجم
نقدهNULLحلیمه مصری4436628093محمدیارشهرک المهدیدرگه لطف اله
نقدهNULLفوزیه مرادی4436628096محمدیارشهرک المهدیگرده قیط
نقدهNULLایوب میرزایی4436614174محمدیارحسنلوشیرین بلاغ
نقدهNULLمنیجه احمدی4436644015‍محمدیارشهرک المهدیگل
ارومیهگنگچينسمیه اکرم ثانی4414633333صوماي برادوستبرادوستگنگچين
پیرانشهرگرده سورحسین کریمی اشکه سو4443411191مرکزیلاهیجانگرده سور
پلدشتشوطلوگلتاج بيدار4623977000مركزيچايباسار شرقيشوطلو
ارومیهدفتر روستایی ICT بندحمید نامدار4413553862مركزيباراندوزبند
تکابNULLمحمد طاهر نوروزي4825353200تخت سليماناحمدآباداحمد آباد
ارومیهراژانعبدالرحیم گیلانی زاده4414233333سيلوانادشتراژان
ارومیهNULLرضا اصغرنژاد4412463333مرکزیبكشلوچائيامام زاده