لیست دفاتر روستایی

شهرستان نام دفتر مسئول دفتر شماره تماس بخش منطقه روستا
ارومیه محمود فاخری 4413513333 مرکزی بکشلوچائی آلمان آباد
ارومیه NULL رقیه سلماسی 4413573333 مرکزی بكشلوچائي آغچه قلعه
ارومیه NULL مينوش كنگرلو 4412593200 مرکزی بكشلوچائي الياس آباد
ارومیه NULL فیصل عباسپور 4434921659 سيلوانا ترگور انبی
ارومیه NULL سوسن جبلي 4414523333 نازلو نازلو شمالي انگنه
ارومیه NULL غلامرضا خسروي 4412473333 مرکزی باراندوز باراندوز
ارومیه NULL ايوب غفارزاده 4412643200 مركزي بار اندوزچاي جنوبي بالانج
ارومیه NULL قدرت برزگر 4434943333 مركزي دول بالستان
ارومیه NULL داریوش عبدی 4413533158 مرکزی روضه چاي بالو
ارومیه NULL فرخ شبلويي 4414763333 صوماي برادوست صوماي جنوبي باوان
ارومیه NULL رحمان عظيمي 4414773333 صوماي برادوست صوماي شمالي بچه جيك
ارومیه NULL رقیه ابراهیم پور 4413293334 انزل انزل جنوبي پادگان آبشناسان
ارومیه NULL حسين حسن پور 4414533333 نازلو نازلو شمالي پر
ارومیه NULL سعيد حسن پور 4414373333 مركزي تركمان تركمان
ارومیه NULL ليلا جعفرپور 4413583200 مركزي باش قلعه توپراق قلعه
ارومیه NULL عظيم نوروزي 4412573333 مركزي با راندوز چاي جنوبي تومتر
ارومیه NULL حبيبه رستگار 4414383333 مركزي بكشلوچائي جارچلو
ارومیه NULL علي مقصودي 4414393333 مركزي تركمان جبل كندي
ارومیه NULL زهرا جم 4433723007 نازلو نازلو شمالي چنقرالوي پل
ارومیه NULL پيمان جوادي 4414934333 مركزي نازلوجنوبي چنقرالو يكان
ارومیه NULL محمدرضا فخري 4414743333 نازلو نازلوشمالي حيدرلوبيگلر
ارومیه NULL حسين قره اوغلاني 4414753333 نازلو طلا تپه خانشان
ارومیه NULL حميد محمودي 4414553333 نازلو نازلوشمالي خانقاه سرخ
ارومیه NULL مهدي سلماني 4412523333 مركزي باراندوز خطايلو
ارومیه NULL هما مظهری 4412553881 مركزي نازلوجنوبي دستجرد
ارومیه NULL رقيه حسن پور 4414463333 مركزي باراندوز چاي شمالي ديزج تكيه
ارومیه NULL مسعود نصیری 4412443987 مركزي دول ديزج دول
ارومیه NULL منصور مولوديان 4414323333 سيلوانا مرگور ديزج مرگور
ارومیه NULL غلامرضا اسماعيلي NULL مركزي دول رشكان
ارومیه NULL زهرا جبرائیلی 4412791661 مركزي بكشلوچائي ریحان آباد
ارومیه NULL پرويز زارع 4412483333 مركزي روضه چاي زينالو
ارومیه NULL حسين يوسف زاده 4414243333 سيلوانا مرگور زيوه مرگور
ارومیه NULL مهين اندرخور 4414783333 نازلو نازلوشمالي ساعتلوي بيگلر
ارومیه NULL سید خسرو صالحی 4414623422 صوماي برادوست برادوست سرو
ارومیه NULL امير اسماعيل زاده 4414473333 مركزي نازلوجنوبي سعيدلو
ارومیه NULL بهزاد منصوري 4434223333 سيلوانا دشت سيلوانا
ارومیه NULL محبوبه پناهی 4414343785 مركزي باش قلعه شهرك صنعتي فاز۱
ارومیه NULL سودابه سليمي 4414344333 مركزي بكشلوچائي شهرك صنعتي فاز۲
0 NULL کامران خدایار 4413523333 مركزي تركمان طسمالو
ارومیه NULL عبدالله مجرد 4414563443 نازلو طلا تپه طلاتپه
ارومیه NULL كيوان يوسفي 4414933333 مركزي نازلوجنوبي عسكرآبادتپه
ارومیه NULL شهناز نبي زاده 4414573333 نازلو نازلوشمالي عسكرآبادكوه
ارومیه NULL زینب طاهری 4414713478 نازلو نازلوشمالي علي بيگلو
ارومیه NULL غفور جلالي قرابقلو 4414483274 مركزي باش قلعه قرابقلو
ارومیه NULL شاهپور كامران 4414582821 نازلو نازلوچائي قرالرطسوجي
ارومیه NULL محمود صدوقي 4412533333 مركزي باراندوزچاي شمالي قره آغاج
ارومیه NULL مرتضی مجرد قره باغ 4413253333 انزل انزل شمالي قره باغ
ارومیه NULL شيوا عطائي 4414493200 مركزي بكشلوچائي قره حسنلو خواجه
ارومیه NULL مهری بغدادیان 4412433200 مركزي روضه چاي قره حسنلو روضه
ارومیه NULL رحيم نويد آرين 4412583333 مركزي روضه چاي قزل عاشق
ارومیه NULL منصور عباسي 4433222118 انزل انزل جنوبي قوشچي
ارومیه NULL وحید دوشاب ایچن 4413273637 انزل انزل جنوبي قولنجي
ارومیه NULL محمد صدیق مرادی 4414683333 صوماي برادوست صوماي شمالي قوني
ارومیه NULL يعقوب گوزلي 4414733333 نازلو نازلوشمالي كريم آباد
ارومیه NULL محمد خدائي 4414332333 مركزي بكشلوچائي كشتيبان
ارومیه NULL بهزاد كرباسي 4413263333 انزل انزل جنوبي كهريز
ارومیه NULL نورالدين عباسي 4412452333 مركزي روضه چاي گجين
ارومیه NULL ايرج باقرزاده 4414513333 مركزي نازلو جنوبي گردآباد
ارومیه NULL سیف اله حسنی کهریز 4414423332 نازلو نازلوجنوبي گل تپه
ارومیه NULL اسحاق سپهر گنبدي 4414673575 صوماي برادوست برادوست گنبد
ارومیه NULL حسين فاضل 4414433332 انزل انزل شمالي گورچين قلعه
ارومیه NULL فریبا محمد زاده 4413563200 مركزي باراندوز چاي شمالي گوگ تپه
ارومیه NULL هوشنگ اسماعيل زاده 4434874242 صوماي برادوست صوماي جنوبي مرنه هوسين
ارومیه NULL اسلام پی سوره 4414643333 صوماي برادوست صوماي شمالي ممكان
ارومیه NULL احمد انصاری نژاد 4434927001 سيلوانا ترگور موانا
ارومیه NULL سولماز راستگو 4414363160 مركزي بكشلوچائي مياوق
ارومیه NULL اکبر فیضی نازلو 4414582832 نازلو نازلوچائي نازلو
ارومیه NULL ضياءالدين شكوهي 4414693333 صوماي برادوست برادوست ني چالان
ارومیه NULL افشين يوسف حقي 4414723333 نازلو نازلو شمالي وقاصلوي عليا
ارومیه NULL وحد الدين خاوري 4414663333 صوماي برادوست صوماي جنوبي هشتيان
ارومیه NULL سمیه علیزاده 4434865566 مركزي باش قلعه یورقون آباد
اشنویه NULL عبد الرحمان قادری آذر 4445733200 مرکزی نلیوان نلیوان
اشنویه NULL جمال حسین نژاد 4445914894 نالوس هق سرگیز
اشنویه NULL مصطفی شادمهر 4445723333 نالوس هق نالوس
اشنویه NULL طیب بایزیدی 4445915090 مرکزی نلیوان اسلام آباد
اشنویه NULL مصطفی خیره دست 4445743200 نالوس هق صوفیان
اشنویه NULL سعداء پیروتی 4445911477 مرکزی نلیوان حسن نوران
اشنویه NULL سید کمال حسینی 4445919565 نالوس هق سنگان
اشنویه NULL محمد محمدی نژاد NULL نالوس هق شیخان
اشنویه NULL هیمن مدرسی 4445912360 نالوس هق هق
اشنویه NULL عبید پور احمدیان 4445713883 مرکزی آغبلاغ سه کانی
اشنویه NULL طاهر داودی 4445713333 مرکزی آغبلاغ آغبلاغ
بوکان NULL محسن حاجی مامندی 4826682045 سیمینه آختاچی شرقی آتابلاغی
بوکان NULL خالند حاجی زاده 4826663000 سیمینه بهی دهبکری آغجیوان
بوکان NULL منصور قسیمی 4826363232 مرکزی آختاچی غربی اختطار
بوکان NULL طه رحمانی 4826553434 سیمینه آختاچی شرقی اوچ تپه
بوکان NULL غفور بایزیدی 4826672000 مرکزی ایل تیمور باغچه بزرگ
بوکان NULL رسول علی نیا 4826313333 مرکزی بهی فیض اله بیگی برده زرد
بوکان NULL اسماعیل مردانه 4826671090 مرکزی بهی فیض اله بیگی ترکاشه
بوکان NULL سلام مرادی 4826641304 مرکزی بهی فیض اله بیگی ترکمان کندی
بوکان NULL سلیمان پاک نظر 4826612222 مرکزی بهی فیض اله بیگی تکان تپه
بوکان NULL سلطان اکبری 4826616060 مرکزی بهی دهبکری جوانمرد
بوکان NULL علی سعد 4826533333 سیمینه آختاچی شرقی حاجی آباد
بوکان NULL علی امانی 4826513200 سیمینه آختاچی شرقی حمامیان
بوکان NULL رحمان خیر اندیش 4826563332 سیمینه آختاچی شرقی حاجی لک
بوکان NULL لقمان قهرمانی دهبکری 4826633200 سیمینه آختاچی شرقی حسین مامه
بوکان NULL حسین سیلکه 4826619693 مرکزی بهی فیض اله بیگی حصار
بوکان NULL حسین عبدی 4826229670 سیمینه آختاچی شرقی داش بند
بوکان NULL جهانگیر محمدیان 4826645262 سیمینه آختاچی شرقی رحیم خان
بوکان NULL جمشید زیبا پرچم 4826996347 مرکزی ایل گورک قزل گنبد
بوکان NULL مصطفی رسولی 4826675051 سیمینه آختاچی شرقی سیمینه
بوکان NULL حسین دبیر فلک 4826563310 سیمینه آختاچی شرقی ساری قمیش
بوکان NULL حسن هوشمند 4826593333 سیمینه آختاچی شرقی سراب
بوکان NULL مصطفی پرخو 4826655177 سیمینه آختاچی غربی سر در آباد
بوکان NULL جمال معماری 4826353200 سیمینه آختاچی غربی شهری کند
بوکان NULL 4826345000 سیمینه آختاچی غربی شرفکند
بوکان NULL عبدالعلي اردوخاني 4826623333 سیمینه آختاچی شرقی شیخ علی
بوکان NULL صلاح الدین عبدی 4826679104 مرکزی ایل گورک قالوی رسول
بوکان NULL ابوبکر بایزیدی 4826373333 مرکزی آختاچی غربی قره کند
بوکان NULL اسعد احمد نزاد 4826995933 مرکزی ایل گورک قروچای سفلی
بوکان NULL صابر مام قادری 4826556000 سیمینه آختاچی شرقی کانی سیران
بوکان NULL محمدامین محمدی 4826345208 مرکزی آختاچی غربی کانی طومار
بوکان NULL خدر خضر پور 4826617370 مرکزی ایل گورک کوره کانی
بوکان NULL رحیم عزیز یوسفکند 4826343333 سیمینه آختاچی شرقی ملالر
بوکان NULL صالح فخریجانی 4826239969 سیمینه آختاچی شرقی ناچیت
بوکان NULL عبدالله کریمی 4826618586 مرکزی ایل تیمور نوبار
بوکان NULL مسعود خسرو زاده 4826641305 مرکزی بهی فیض اله بیگی یکشوه
بوکان NULL حسین احمدآبادی 4826313204 مرکزی بهی فیض اله بیگی ینگی کند
بوکان NULL ابراهیم مرزنگ 4826555008 بهی دهبکری قره گول ابراهیم مرزنگ
بوکان NULL حسن فتحی NULL مرکزی آختاچی غربی تبت
بوکان NULL هه ژار ابراهیم زاده 4826543863 سیمینه آختاچی شرقی پیرولی باغی
بوکان NULL محی الدین معتمدی 4826616354 مرکزی ایل تیمور گرد قبران
بوکان NULL محمد رحیم پور سیده 4826353201 مرکزی ایل تیمور جمبوغه
بوکان NULL ارسلان رضوی 4826643645 مرکزی ایل گورک گلولان سفلی
بوکان NULL محمد امین ابراهیمی 4826643466 مرکزی ایل گورک قاجر
بوکان NULL نوبخت محمدی 4826543364 سیمینه آختاچی شرقی قاضی اخوی
بوکان NULL ناصر سواره 4826323333 سیمینه آختاچی شرقی قازلیان
بوکان NULL سوران بهرام زاده 4826223666 مرکزی مرکزی دهکده دادمداران
بوکان NULL آزاد حسن زاده 4826523200 سیمینه آختاچی شرقی آغوطمان
پیرانشهر NULL جمال مولودی 4444324333 مرکزی لاهیجان پسوه
پیرانشهر NULL امیر افرازه 4444343355 مرکزی لاهیجان دربکه
پیرانشهر NULL محمد خالقی 4444333333 مرکزی لاهیجان گردکشانه
پیرانشهر NULL مژگان چمنی 4444224725 مرکزی مرکزی شین آباد
پیرانشهر NULL مراد بهمنیار 4444314333 مرکزی لاهیجان اندیزه
پیرانشهر NULL خورشید عبداله نژاد 4444373200 مرکزی لاهیجان زیوه
پیرانشهر NULL جمال ملا 4444363333 مرکزی منگور قلعه تراش
پیرانشهر NULL عبداله منگورکردستانی 4444422214 مرکزی منگور کوپر
پیرانشهر NULL عزیز ادهمی 4444411222 مرکزی منگور بسطام بیگ
پیرانشهر NULL هیوا محمدزاده اقدم 4443411851 مرکزی منگور هنگ آباد
پیرانشهر NULL مصطفی محمودپور 4443411057 مرکزی منگور بادین آباد
پیرانشهر NULL انور ادوای 4444431481 مرکزی لاهیجان اشنوزنگ
پیرانشهر NULL آکو محمدامینی خلیفانی 4444431020 مرکزی لاهیجان زنگ آباد
پیرانشهر NULL محمدعثمان امین عشایری 4444473333 مرکزی لاهیجان بندره
پیرانشهر NULL صابر اکرامی 4444384333 مرکزی لاهیجان کلیچ
پیرانشهر NULL حسن درویسی 4444419430 مرکزی لاهیجان شهرستین
پیرانشهر NULL یاسین قادری 4444343653 مرکزی لاهیجان خرنج
پیرانشهر NULL خضر عبداله پور 4444422159 مرکزی طلا تپه قبرحسین
پیرانشهر NULL محمد بناوند 4444463282 مرکزی لاهیجان ‍لیک بین
پیرانشهر NULL گرگول سفلی 4444465333 مرکزی لاهیجان گرگول سفلی
پیرانشهر NULL سلیمان جوانبخت 4444427313 مرکزی منگور گرده بن
پیرانشهر NULL صابر صحت 4444412045 مرکزی لاهیجان جلدیان
پیرانشهر NULL مهتاب حسن آقایی 4444433288 مرکزی لاهیجان چیانه
پیرانشهر NULL بایزید رزمجوی قارنا 4444453333 مرکزی لاهیجان کیله سیپان
پیرانشهر NULL کمال بایزیدی 4444463247 مرکزی لاهیجان حاجی غلده
پیرانشهر NULL ادریس رشی 4443411010 مرکزی لاهیجان زيوكه
تکاب NULL حسنيه طلوعي دورباش 4825373200 مركزي انصار دورباش
تکاب NULL پري ناز عزيزي 4825343200 مركزي انصار قرخلو
تکاب NULL هادي داداشي 4825363200 مركزي افشار اغولبيك
تکاب NULL خالد ميرزايي 4825685200 تخت سليمان احمدآباد قزقپان سنگ
تکاب NULL احد حبيب پور 4825325200 مركزي انصار عربشاه گروس
تکاب NULL فرشته افشاري 4825635200 تخت سليمان چمن قره بلاغ
تکاب NULL داود بهاري 4825323200 مركزي انصار سبيل
تکاب NULL شيدا سبقتي 4825522631 تخت سليمان احمدآباد زره شوران
تکاب NULL صادق صبوري 4825511114 تخت سليمان ساروق خارخار
تکاب NULL زاهد فياض 4825553090 تخت سليمان ساروق ماين بلاغ
تکاب NULL فريده چرخي 4825395200 مركزي افشار چهارطاق
تکاب NULL كلثوم لطفي 4825622116 مركزي كرفتو داشبلاغ
تکاب NULL خالد الهياري 4825673200 تخت سليمان ساروق حسن آباد
تکاب NULL حسام بابايي 4825524747 تخت سليمان احمدآباد چراغتپه
تکاب NULL اكبر تيموري 4825625200 مركزي كرفتو قوجه
تکاب NULL مرتضي محموديان 4825613200 تخت سليمان ساروق چوپلو
تکاب NULL سيف اله جبرائيلي 4825623200 تخت سليمان ساروق گوي آغاج
تکاب NULL قهرمان ابراهيمي 4825653200 تخت سليمان احمدآباد آرپاچاي
تکاب NULL مجيد انعامي 4825643200 تخت سليمان احمدآباد قينرجه
تکاب NULL علي محسني 4825633200 تخت سليمان احمدآباد نصرت آباد
تکاب NULL زاهد جوانمرد 4825683200 تخت سليمان ساروق نبي كندي
تکاب NULL حسين صالحي 4825393200 مركزي انصار يولقون آغاج
تکاب NULL فرشته بختياري 4825513455 مركزي كرفتو چپدره
تکاب NULL محمود حسني 4825383200 مركزي كرفتو نخوددره
تکاب NULL رسول بيگي 4825531171 تخت سليمان چمن بابا نظر
تکاب NULL قهرمان شوقي 4825591468 تخت سليمان احمدآباد آقدره عليا
چالدران NULL سيفعلي قوجالي 4624323200 مركزي به به جيك قرنقو
چالدران NULL مير حجت موسوي 4623683333 مركزي چالدران شمالي سعدل
چالدران NULL سعيد آقا بيگ زاده 4623673333 ‍دشتك شهري آواجيق
خوی NULL عبداله كلب خاني 4622922200 مرکزی دیزج اگری بوجاق
خوی NULL شهاب الدين زرافشان 4622974300 قطور الند الند
خوی NULL عبدالعلي اردوخاني 4613534201 مرکزی ولدیان باغدرق
خوی NULL جواد كاوياني 4612352111 مرکزی دیزج بدل اباد
خوی NULL زينب شاه قلي 4613615400 مرکزی فیرورق بدلان
خوی NULL محمد شجاعي 4613585050 قطور قطور بلجوک
خوی NULL اسماعيل حاتمي 4613663201 صفاییه الند بلسو سفلی
خوی NULL منور مهديخاني 4613483201 ایواوغلی ولدیان بیلوار
خوی NULL داوود طاهر 4613513333 ایواوغلی ایواوغلی بیزنده
خوی NULL حسن حسنلو 4613613333 مرکزی فیرورق پسک سفلی
خوی NULL مريم تارورديلوي اصل 4613493333 مرکزی کوهران پکا چیک
خوی NULL محمد باقر ملا علي پور 4613443200 ایو اوغلی ایو اوغلی پیر کندی
خوی NULL حميده حاجي حسينلو 4622914400 مرکزی فیرورق پیر موسی
خوی NULL علي خليلي 4613523333 مرکزی رهال تکلک
خوی NULL مجتبي چاوشقلي 4613593200 مرکزی رهال چاوشقلی
خوی NULL سميه پير جاني 4613473200 مرکزی گوهران حاشیه رود
خوی NULL محمد موسي لو 4622921717 قطور قطور حبش سفلی
خوی NULL خيراله سليمي 4613434200 مرکزی ولدیان خاکمردان
خوی NULL يعقوب زارع 4613363333 مرکزی فره سو دیزجدیز
خوی NULL ابوالفضل محمد لو 4613293333 مرکزی رهال رهال
خوی NULL رسول جليل زاده 4613413333 ایواوغلی ولدیان زارعان
خوی NULL راهيله رمضاني 4622971100 صفائیه سکمن اباد زاویه سکمن اباد
خوی NULL سكينه كارگر 4613553333 صفائیه سکمن اباد زاویه حسن خان
خوی NULL محمد رضا متدين 4613573333 صفاییه سکمن اباد زر اباد
خوی NULL مريم خليل زاده 4612454200 مرکزی گوهران سعید اباد
خوی NULL مير حسن سيد اكبري 4613433200 مرکزی قره سو سید تاج الدین
خوی NULL حسين نجفي 4613733200 ایواوغلی ولدیان سیه باز
خوی NULL محمد بسطامي 4613524200 مرکزی مرکزی شهرک صنعتی
خوی NULL ممير اسماعيل ياخجي بگلو 4622917700 مرکزی دیزج قز قلعه
خوی NULL اروج حسنلو 4613543201 مرکزی فیرورق قشلاق
خوی NULL حسين صالحي 4613583333 قطور قطور قطور
خوی NULL علي درستي 4612353200 مرکزی رهال قوروق
خوی NULL يوسف چه چانلو 4613574200 صفاییه زر اباد کاپوت
خوی NULL صفي الدين قلي زاده 4612967070 قطور قطور گرناویک
خوی NULL شهريارفرخي 4622956500 قطور قطور گوگرد
خوی NULL ابراهيم هادي زاده 4613586400 قطور قطور گیوران
خوی NULL محمد صابر ابراهيم زاده 4612923300 قطور قطور مخین
خوی NULL علي رضا عليلو 4622919233 مرکزی مرکزی مرتضی قلی کندی
خوی NULL كبري ميرزايي 4613563200 ایواوغلی ولدیان ملهذان
خوی NULL علي عالي زاده 4613723201 مرکزی فیرورق وار
خوی NULL علي حسين نوري 4613453200 مرکزی قره سو ولدیان
خوی NULL نسرين ابري 4613533333 ایو اوغلی ولدیان ویشلق علیا
خوی NULL بهمن مصطفي زاده 4613463200 مرکزی رهال یزدکان
خوی NULL مريم محمدي 4613585151 قطور قطور رازي
چایپاره NULL علي جعفرنژاد 4622822333 حاجيلار حاجيلار قنات ميرزا جليل
شوط NULL اروج قربانژاد 4624272333 مرگنلر قره قويون مخور
پلدشت NULL اكبر عطارد 4624682333 ارس نازك نازك عليا
چایپاره NULL مهدي هلالي 4622763333 حاجيلار چورس چاوشقلی
چایپاره NULL رضا محمدي 4622793333 مركزي بسطام بادكي
چایپاره NULL محسن عبديل زاده 4622773333 حاجيلار حاجيلار حاجيلار
چایپاره NULL سولماز نصيري 4622813333 حاجيلار حاجيلار زنگلان سفلي
خوی NULL عيسي اقازاده 4622985252 صفائيه سكمن اباد گيلدور
خوی NULL حسن رضايي 4622985050 صفائيه سكمن اباد شوريك
خوی NULL محمد تيموري 4622907200 مركزي رهال بابكان
خوی NULL اسلام سلطاني 4622916060 صفائيه الند بلسور عليا
خوی NULL عبدالهادي حاجي نژاد 4622954848 قطور زري علي سرمه
خوی NULL شعبان خليل زاده 4622920000 صفائيه سكمن اباد آغبلاغ سفلي
خوی NULL بهروز بشيري 4622954949 مركزي رهال استران
خوی NULL مجتبي جباري 4622985363 صفائيه سكمن اباد قينر سفلي
خوی NULL عبداله هادي زاده 4622967171 قطور قطور مير عمر
خوی NULL ناهيد عثمان پور 4622908383 قطور زري كفچرين
خوی NULL حكمت جمشيدي 4622921111 قطور قطور حبش عليا
خوی NULL ابوطالب عبادي 4622989080 ايواوغلي ايواوغلي اغبلاق ولديان
خوی NULL سريه هاشم زاده 4622903003 ايواوغلي ولديان نوايي
خوی NULL خديجه ابدالي 4622909898 مركزي ديزج خانقاه
خوی NULL هادي عمر پور 4622952222 قطور زري زري
خوی NULL مصطفي هاتفي 4622997474 مركزي گوهران گوهران
خوی NULL صفر رحيم لو 4622925151 مركزي قره سو اغچه قشلاق
خوی NULL خديجه قهرمان سراي 4622912222 مركزي ديزج ديزج جمشيد خان
خوی NULL يوسفعلي صوفيلي 4622934000 ايواوغلي ايواوغلي مظفر اباد
خوی NULL پرويز بخت اور 4622985151 صفائيه سكمن اباد كلوانس
خوی NULL زيبد شيدان 4622907575 فیرورق فیرورق حصار بدلان
خوی NULL مير اصف بلور فروش 4622911111 مركزي ديزج اكبر اباد
خوی NULL محمد رحيملو 4622919191 مركزي قره سو خنجر خان
خوی NULL عطا قره لي 4622981010 مركزي رهال سعلكده
خوی NULL احمد لك 4622991919 مركزي قره سو شوربلاغ
خوی NULL رقيه غلامحسينلو 4622909500 مركزي ديزج عسگر اباد
خوی NULL مريم رحيملو 4622918888 مركزي قره سو فنايي
خوی NULL احمد احمد لو 4622981000 مركزي رهال كرتاي
خوی NULL معصومه حاجي حتملو 4622916161 ايواوغلي ايواوغلي كرد نشين
خوی NULL احمد امويي كركوش 4622906161 صفائيه الند كركوش
خوی NULL منيره بابا خاني 4622911666 مركزي ديزج عزت اباد
سردشت NULL هيرش حمزه 4443719708 وزینه گورک نعلین آغلان
سردشت NULL فايق ترنمي 4443221303 مرکزی منگور ساوان جديد
سردشت NULL مصطفي حدادي 4443323131 مرکزی گورک نعلین زمزيران
0 NULL محمود محمودی 4443422139 مرکزی بریاجی زوران
سردشت NULL لقمان بسياري 4443325089 وزینه نعلین مزرعه
سردشت NULL آمنه حسن زاده 4443415053 ‍وزینه نعلین موسالان
سردشت NULL مختار كاوه 4443716411 وزینه ملکاری واوان
سردشت NULL حسن خضرنيا 4443323436 مرکزی بریاجی ورده
سردشت NULL عبدالرحيم علي پور 4443613585 مرکزی آلان مزن آباد
سردشت NULL مصطفي شيخه پور 4443426044 مرکزی باسکه کولسه باغي
سردشت NULL اسماعيل ماهي بوس 4443717216 وزینه نعلین چكو
سردشت NULL ظاهر قرباني نژاد 4443220826 مرکزی باسکه کولسه مير شيخ حيدر
سردشت NULL ابوبكر سليمان نژاد 4443221454 مرکزی بریاجی هلوه
سردشت NULL آوات ابراهيم نژاد 4443223132 مرکزی بریاجی ملاشيخ
سردشت NULL علي كاوه 4443417318 مرکزی ملکاری پارستان
سردشت NULL كريم عبدالهي 4443716411 وزینه نعلین توژل
سردشت NULL مختار قادر زاده 4443443284 وزینه نعلین ورگيل
سردشت NULL صلاح ابوبكري 4443221454 مرکزی باسکه کولسه بيران
سردشت NULL صلاح الدين احمدي 4443383219 مرکزی باسکه کولسه كولسه عليا
سردشت NULL جلال رشان 4443199400 مرکزی گورک باريكاي
سردشت NULL شاهو عليزاده 4443220907 ‍مرکزی بریاجی گرده مريشك
سردشت NULL علي شريفي 4443424920 مرکزی گورک نعلین سارتكه
سردشت NULL اسماعيل قادري 4443197333 مرکزی آلان سنجوه
سردشت NULL عبداله ابوبكري 4443717884 وزینه نعلین دوله تو نعلين
سردشت NULL رحمت ابراهیمیان 4443193000 مرکزی آلان (اسلام آباد(بیژوه
سردشت NULL شهاب صالحیان 4443613608 مرکزی آلان ‍بیطوش
سردشت NULL احمد آقایی 4443373200 مرکزی بریاجی بیوران علیا
سردشت NULL رحمت رسولپور 4443323200 مرکزی بریاجی کانی زرد
سردشت NULL عثمان مینائیان 4443383200 مركزي باسکه کولسه کولسه سفلی
سردشت NULL محمد شادفر 4443342001 وزینه نعلين نلاس
سردشت NULL عبداله زل آلوتان 4443356184 وزینه نعلین آلوتان
سردشت NULL امیر سلیمی 4443316008 مرکزی بریاجی درمان آباد
سردشت NULL کاوه عزیزی 4443367079 مرکزی گورک سیسر
سردشت NULL محمد امینی نژاد NULL مرکزی گورک نستان
سردشت NULL مال مال گوهری 4443347000 وزینه نعلین ‍ نوآباد
سردشت NULL رسول مام بکر خدمتگزار 4443352033 وزینه نعلین میرآباد
سردشت NULL صابر حمزه 4443362477 مرکزی گورک ربط
سردشت NULL عباس سلیمان پور 4443373200 مرکزی بریاجی بیوران سفلی
سردشت NULL ناصر خضرپور 4443313200 مرکزی بریاجی قلعه رش
سردشت NULL یوسف پولادی 4443681850 مركزي باسکه کولسه شلماش
سردشت NULL بایزید کریمیان 4443423235 وزينه نعلين سپکان
سردشت NULL محمد ابراهیم زاده 4443426001 مرکزی گورک بناویله کوچه
سردشت NULL صلاح حمزه زاده 4443363200 مرکزی گورک گوله
سردشت NULL رحمان محمد امینی 4443713333 مرکزی آلان دولکان
سردشت NULL آوات ابراهیمی 4443422500 مرکزی گورک بریسو
سردشت NULL آزاد شخصه پور 4443353200 وزينه نعلين دیوالان
سلماس NULL زهرا شريف تمر 4435323399 مركزي كنار پروژ تمر
سلماس NULL مريم نظري 4435553433 مركزي لكستان آخته خانه
سلماس NULL پرويز جلي باقو 4435393333 كوهسار شپيران دلزي
سلماس NULL رقيه جهانگيري 4435533278 مركزي كره سني سراي ملك
سلماس NULL ناهيد آقازاده 4435443394 مركزي لكستان سلطان احمد
سلماس NULL بهروز غزالي 4435432888 مركزي كره سني سيلاب
سلماس NULL ناصر فرخ زاده 4435333201 مركزي لكستان قره قشلاق
سلماس NULL محمود عظيمي 4435413424 مركزي كره سني كانيان
سلماس NULL حميده ضرغامي 4435493202 مركزي لكستان كنگرلو
سلماس NULL ناصر درگاهي 4435713333 مركزي زولا چاي گلعذان
سلماس NULL فرشته اظهري 4435513399 مركزي كره سني وردان
سلماس NULL معصومه حيدرزاده 4435383866 مركزي زولا چاي هفتوان
سلماس NULL كريم صادقي 4435398214 كوهسار شناتال اشنك
سلماس NULL جعفر سيد حبشي 4435444333 كوهسار لكستان حبشي
سلماس NULL عليرضا شيعه زاده 4435373910 مركزي زولا چاي سرنق
سلماس NULL ولي عليزاده 4435343201 مركزي زولا چاي سوره
سلماس NULL حبيب قاسمي 4435523566 مركزي كره سني شكريازي
سلماس NULL احد اميني 4435463333 مركزي زولا چاي كلشان
سلماس NULL سهراب يعقوبي 4435394400 كوهسار شناتال كوزه رش
سلماس NULL زهرا بحريني 4435473315 مركزي لكستان يالقوز آغاج
سلماس NULL الناز آياتي 4435373910 مركزي زولا چاي ملحم
سلماس NULL سهلا خداكريمي 4435260600 مركزي زولا چاي مغانجوق
سلماس NULL 4435395111 كوهسار شپيران هركيان
سلماس NULL 4435396000 كوهسار شپيران دوستان
سلماس NULL مراد حيائي 4435961101 كوهسار چهريق چهريق عليا
سلماس NULL داريوش پاكار 4435912042 مركزي كنار پروژ آبگرم
سلماس NULL محمد اميري 4439983005 مركزي زولا چاي باغچه جيك
شاهین‌دژ NULL نسرین نصراله زاده 4824693468 کشاورز کشاورز آغجه مسجد
شاهین‌دژ NULL المیرا قصابی 4824713393 کشاورز کشاورز آقبال
شاهین‌دژ NULL ستار بهزادی 4824683666 کشاورز کشاورز احمدآباد
شاهین‌دژ NULL مریم محمودی 4824643696 کشاورز کشاورز تیزخراب
شاهین‌دژ NULL ناصر امانی 4824613282 کشاورز کشاورز چوپلوجه
شاهین‌دژ NULL یوسف حسنی 4823733728 مرکزی صفاخانه صفاخانه
شاهین‌دژ NULL حسین عبادی 4824333509 مرکزی صفاخانه قوزلوی افشار
شاهین‌دژ NULL لیلا بختیاری 4824313200 مرکزی محمودآباد قشلاق بختیار
شاهین‌دژ NULL کبری ترکعلی پور 4824353272 مرکزی هولاسو هولاسو
شاهین‌دژ NULL نغمه علی ویردی زاده 4824323900 مرکزی هولاسو هاچه سو
شاهین‌دژ NULL کریم بیگ زاده 4824343514 مرکزی محمودآباد ینگی ارخ
شاهین‌دژ NULL محمدعلی خاصی 4824441072 مرکزی هولاسو زیدکندی
شاهین‌دژ NULL عباس دانشجو 4824231883 مرکزی محمودآباد آغتپه
شاهین‌دژ NULL اشرف خالوئی 4824373741 مرکزی صفاخانه سانجود
شاهین‌دژ NULL زینب ولیزاده 4824325044 مرکزی هولاسو مامالو
شاهین‌دژ NULL عزیز اناری 4824428258 مرکزی محمودآباد حاجی آباد
شاهین‌دژ NULL عباس عزیزی 4824232808 مرکزی محمودآباد ساروجة علیا
شاهین‌دژ NULL حفصه هوشیار 4824426143 کشاورز کشاورز قازانلو
شاهین‌دژ NULL عهدیه قابلی 4824424306 کشاورز صورین ظاهرکندی
شاهین‌دژ NULL محمد فرخوپاک 4824623021 کشاورز کشاورز کشاورز
شاهین‌دژ NULL نریمان حضرتی 4824424265 کشاورز صورین صورین
شاهین‌دژ NULL محمد دشمیر 4824335143 مرکزی هولاسو قیزکورپی
ماکو NULL مريم مجنون 4624363333 مركزي چايباسار جنوبي قره تپه
ماکو NULL پرويز جعفرقلي زاده 4623283333 مركزي قلعه درسي کشمش تپه
ماکو NULL فاطمه حسين زاده 4623343333 مركزي چايباسار جنوبي هندور
ماکو NULL عارف اومويي 4623323333 مركزي چايباسار شمالي آغگل
ماکو NULL محمد علم هولوي 4623313333 مركزي چايباسار شمالي ديم قشلاق
ماکو NULL سميه كلبعلي زاده شوطي 4623213333 مركزي قلعه درسي گجوت
ماکو NULL رقيه سليماني دانالويي 4623924854 مركزي قلعه درسي دانالو
پلدشت NULL وحيده مسن 4624723200 مركزي چايباسار شرقي بهلول آباد
پلدشت NULL سارا حاجي پور 462473333 مركزي زنگبار قير كندي ميرزاكندي
پلدشت NULL محمد علي رضايي 4624673200 ارس گجلرات شرقي شهرك ارس
پلدشت NULL مجيد محمدنژاد 4624693200 مركزي زنگبار پورناك
پلدشت NULL رضا حسينعليزاده 4624743200 ارس گجلرات شرقي كمپ ارس سد ارس
پلدشت NULL اسفنديار نجفي 4624663200 ارس گجلرات شرقي حسن كندي
پلدشت NULL عبداله سعيد نيا 4623981092 ارس گجارات غربي قوچ كندي
پلدشت NULL فريبا دلايي ميلان 4623981330 ارس گجلرات غربي چخماقلو
پلدشت NULL سيف الدين پرويني 4624929192 مركزي چايباسار شرقي بهلول كندي
پلدشت NULL محمد شادمان 4623977448 مركزي چايباسار شرقي شيدي
شوط NULL رقيه عظيمي 4624343618 قره قويون مرگنلر مرگنلر
شوط NULL محمد هوشيار 4624263333 قره قويون شمالي مركزي صوفي
شوط NULL مصطفي مهدي زاده 4624353766 قره قويون جنوبي قره قويون تازه كند
شوط NULL خديجه علي نژاد 4624373333 مركزي يولاگلدي احمدآباد
شوط NULL اصغر حسين پور 4624293200 قره قويون جنوبي قره قويون قره آغاج
شوط NULL يعقوب اسماعيل پور 4624313333 قره قويون جنوبي قره قويون خضرلو
شوط NULL رسول بگلري 4623964763 قره قويون جنوبي قره قويون باش كهريز
شوط NULL مامان اكبرزاده 4624282000 مركزي يولاگلدي يولاگلدي
مهاباد NULL محمد حاجی پور 4423553333 مرکزی مکریان غربی كوسه كهريزه
مهاباد NULL غفورحمزه 4423463333 مرکزی مکریان غربی قزلقوپي
مهاباد NULL مطلب موریکی 4423453333 مرکزی مکریان غربی قره قشلاق
مهاباد NULL رشید شکری 4423562222 مرکزی مکریان شرقی گوك تپه
مهاباد NULL مصطفی سرروت 4423543333 مرکزی مکریان غربی قم قلعه
مهاباد NULL محمدامین قاسمی 4423573333 مرکزی مکریان غربی اگريقاش
مهاباد NULL عبدالباقی رشیدی 4423443333 مرکزی مکریان غربی يوسف كند
مهاباد NULL احمد آزده 4442921120 خلیفان کانی بازار خليفان
مهاباد NULL رشیدرحمان زاده 4423473333 مرکزی مکریان غربی خورخوره
مهاباد NULL حسن قادری 4423523333 مرکزی مکریان شرقی گابازله
مهاباد NULL سلیمان علی پنجه 4423423333 مرکزی مکریان غربی دارلک
مهاباد NULL صلاح الدین بابل 4423493333 مرکزی مکریان شرقی لج
مهاباد NULL داود ابراهیم پور 4423483400 مرکزی مکریان غربی دریاس
مهاباد NULL سهراب صفری 4423393333 مرکزی مکریان غربی خانقاه
مهاباد NULL محمد قهرمانی 4423583333 مرکزی مکریان شرقی حاجی خوش
مهاباد NULL اسماعیل بردنوس 4423533333 مرکزی مکریان شرقی قلقله
مهاباد NULL ریبوار بختیاری نیا 4423363333 خلیفان مکریان غربی سویناس
مهاباد NULL علی حجاج 4423513333 ‍مرکزی مکریان غربی کهریزه شیخان
مهاباد حسین مصطفی زاده 4423353333 خلیفان کانی بازار کاولان سفلی
مهاباد NULL سید عبداله صادقی NULL مرکزی آختاچی غربی عیسی کند
مهاباد NULL خانزاد عبدالهی 4423363456 خلیفان مکریان غربی کله گاوی
مهاباد NULL بختیار آسیابانی NULL خلیفان کانی بازار کیتکه
مهاباد NULL خالق بختیاری نیا NULL مرکزی مکریان شرقی قره داغ
مهاباد NULL عبدالباقی حسینی 4442955922 خلیفان کانی بازار گاگش علیا
مهاباد NULL ظاهر ابراهیم مرادی 4442917001 مرکزی مکریان غربی برده رشان
مهاباد NULL ‍منصورامین پور NULL مرکزی آختاچی غربی اطمیش
مهاباد NULL کالی احمدزاده NULL مرکزی مکریان غربی دهبکر
مهاباد NULL لیلا عباسیان NULL مرکزی مکریان شرقی قوپی باباعلی
مهاباد NULL قادر شریفی اقدم 4442915653 مرکزی آختاچی غربی کلیجه
مهاباد NULL شورش روشنی 4423543849 مرکزی مکریان غربی قره خان
مهاباد NULL سید سعید ابراهیمی 4422222229 مرکزی آختاچی غربی اوزندره
مهاباد NULL حسن پریزن 4442915111 مرکزی آختاچی غربی حاجی علی کند
مهاباد NULL عزیز قادری 4442991117 خلیفان منگور شرقی باگردان
مهاباد NULL ادریس مرادی اقدم 4442955266 خلیفان منگور شرقی میرسه
مهاباد NULL سلیمان احمدزاده 4442991255 خلیفان کانی بازار گلینا ن
میاندوآب NULL صبر علی عیسی 4813313200 مرحمت ابا د مرحمت اباد شمالی آغداش
میاندوآب NULL اسمعلی ملا زاده 4823462620 مرحمت اباد مرحمت اباد میانی اسلام آباد
میاندوآب NULL جعفر رحمانی 4823713333 مرکزی مرحمت اباد شمالی اوچ تپه کرد
میاندوآب NULL جعفر حیدری 4823693298 مرکزی مرحمت اباد اوچ تپه
میاندوآب NULL سلیمان شمس 4822382432 باروق باروق باروق
میاندوآب NULL محمد صالح وش 4823723333 مرکزی زرینه رود بکتاش
میاندوآب NULL ادریس حسنزاده 4823454575 مرکزی مکریان شمالی تلخاب
میاندوآب NULL اروجعلی ازادی 4813573333 مرکزی زرینه رود جواد حصاری
میاندوآب NULL حامد رستم نژاد 4823464737 مرکزی زرینه رود جارچلو
میاندوآب NULL علی قنبری 4813593333 مرکزی زرینه رود جعفر آباد
میاندوآب NULL زینب خیری 4813363333 باروق باروق چالخاماز
میاندوآب NULL قاسم بوداقی 4823223333 مرحمت اباد مرحمت اباد شمالی چهار برج
میاندوآب NULL مهدی معبود 4813283333 مرکزی مرحمت اباد جنوبی چلیک
میاندوآب NULL مصطفی سرباز 4813743200 مرکزی مکریان شمالی حاج حسن
میاندوآب NULL علی حسین پور 4813673200 مرکزی زرینه رود شمالی حیدر آباد
میاندوآب NULL اپیک شمس 4813563333 مرکزی زرینه رود شمالی حاجی بهزاد
میاندوآب NULL بیژن رسولی 4813583333 مرکزی مرحمت اباد حاصل قوپی افشار
میاندوآب NULL علی اسکندری 4823462700 مرکزی زرینه رود حاج حسن خالصه
میاندوآب NULL جهانبخش عبدالهی 4823431433 باروق باروق حمید
میاندوآب NULL حبیب لطفی 4823464737 مرحمت اباد مرحمت اباد شمالی خزینه جدید
میاندوآب NULL هاشم رحیمی 4823453688 مرکزی مرحمت اباد جنوبی داش تپه
میاندوآب NULL عسگر امینی 4823421434 مرکزی مکریان شمالی زینال کندی
میاندوآب NULL لقمان دلخواه 4823423121 مرکزی زرینه رود سبزی
میاندوآب NULL سید اسماعیل حسینی 4813353333 مرکزی زرینه رود سر چنار
میاندوآب NULL حمید علوی 4813663200 مرکزی زرینه رود جنوبی سوگلی تپه
میاندوآب NULL علی باقروند 4813223200 مرکزی زرینه رود شمالی شیبلوی سفلی
میاندوآب NULL ارزو عیوضی 4813753333 مرکزی زرینه رود علی بیگلو
میاندوآب NULL هاشم قربانی 4813253526 مرحمت اباد مرحمت اباد میانی فسندوز
میاندوآب NULL حسن اسماعیلی 4813253526 مرحمت اباد مرحمت اباد میانی فیروز آباد
میاندوآب NULL محمد لطفی 4813763200 مرکزی زرینه رودشمالی قاریاغدی
میاندوآب NULL بخشعلی حسینیان 4813653333 مرکزی زرینه رود شمالی قره تپه
میاندوآب NULL حسن شکری 4813343200 مرحمت اباد مرحمت اباد شمالی قپچاق
میاندوآب NULL حسن بهره مند 4813373200 مرکزی زرینه رود شمالی قبانکندی
میاندوآب NULL قاسم داناپور 4823456511 مرکزی مکریان شمالی قلعه حسن
میاندوآب NULL گلشن ملکی 4823427548 مرکزی زرینه رود کوسالار علیا
میاندوآب NULL دولت محرک 4813233333 مرکزی مرحمت اباد گوگ تپه
میاندوآب NULL جعفر حسینی 4813733333 مرحمت اباد مرحمت اباد جنوبی گرده رش
میاندوآب NULL پاشا رستم نزاد 4813453200 باروق باروق گل سلیمان آباد
میاندوآب NULL افتخار گرگی 4813393333 مرکزی زرینه رود جنوبی گاومیش گلی
میاندوآب NULL عبدالسلام رامک 4823443333 مرکزی زرینه رود جنوبی گوگجلو
میاندوآب NULL ژیلا یونسی 4813243333 مرکزی مرحمت اباد للکلو
میاندوآب NULL مصطفی سلطانزاده 4813263311 مرکزی زرینه رود شمالی ملا شهاب الدین
میاندوآب NULL فخرالدین امیدی 4813322000 مرکزی زرینه رود شمالی ‍ممدل
میاندوآب NULL حوریه احمدیان 4823513333 مرکزی زرینه رود شمالی مظفر آباد
میاندوآب NULL فاطمه نجفیان 4812385000 باروق باروق نادر گلی
میاندوآب NULL معصومه رشیدی 4823533333 مرکزی زرینه رود شمالی نصیر کندی
میاندوآب NULL تراب خدائی فام 4823553200 مرکزی مرحمت اباد یقینعلی تپه
میاندوآب NULL نظر امامعلیزاده 4823643333 مرکزی زرینه رود یاریجان خالصه
میاندوآب NULL شيرين بهرامي 4813743839 مركزي مكريان شمالي خير اباد
میاندوآب NULL مسعود رحمتي 4823425134 مركزي زرينه رود جنوبي ابراهيم اباد
میاندوآب NULL كوروش سلطاني 4813227504 چهاربرج مرحمت اباد شمالي شعبانلو
میاندوآب NULL ناصر كريمي 4823453701 مركزي مكريان شمالي ويس اقا كندي
میاندوآب NULL مريم بخشي 48234770786 باروق باروق نخطالو
نقده NULL ژیلا سلامت 4436313333 مرکزی سلدوز میر آباد
نقده NULL ملائیکه چیچک 4436373201 مرکزی بیگم قلعه بیگم قلعه
نقده NULL جعفر زینالی 4436413201 مرکزی بیگم قلعه راهدانه
نقده NULL زرانگیز پاشایی 4436393201 مرکزی بیگم قلعه تازه قلعه
نقده NULL ادریس نصیری 4436343201 مرکزی سلدوز کوئیک
نقده NULL واحد سلیمانی 4436383333 مرکزی بیگم قلعه قارنا
نقده NULL زهرا حسن نژاد 4436627333 مرکزی بیگم قلعه محمد شاه سفلی
نقده NULL حسن فتاح پور 4436637400 مرکزی سلدوز قلعه لر
نقده NULL کامران بایزیدی 4436353201 مرکزی بیگم قلعه خلیفه لو
نقده NULL مریم حسینی 4436423201 محمدیار شهرک المهدی شهرک المهدی
نقده NULL اسلام شجاع 4436323201 محمدیار حسنلو حسنلو
نقده NULL قاسم ایران نژاد 4436363201 محمدیار شهرک المهدی فرخزاد
نقده NULL پرور کارگر 4436625637 محمدیار حسنلو اسلام آباد
نقده NULL موسی بابازاده 4436621675 محمدیار حسنلو کهریزه عجم
نقده NULL سیروان داوودی NULL محمدیار شهرک المهدی درگه سنگ
نقده NULL احسان گلابی آذر 4436619096 محمدیار شهرک المهدی قره قصاب
نقده NULL کامل حسینی 4436628078 محمدیار شهرک المهدی ممیند
نقده NULL اعظم رضاوندی 4436644012 محمدیار شهرک المهدی یادگارلو
نقده NULL جلیل عزیزی 4436617065 محمدیار حسنلو بارانی کرد
نقده NULL رامین جهاندیده 4436335286 محمدیار شهرک المهدی نظام آباد
نقده NULL هاجر فکوریان 4436617061 محمدیار حسنلو بارانی عجم
نقده NULL حلیمه مصری 4436628093 محمدیار شهرک المهدی درگه لطف اله
نقده NULL فوزیه مرادی 4436628096 محمدیار شهرک المهدی گرده قیط
نقده NULL ایوب میرزایی 4436614174 محمدیار حسنلو شیرین بلاغ
نقده NULL منیجه احمدی 4436644015 ‍محمدیار شهرک المهدی گل
ارومیه گنگچين سمیه اکرم ثانی 4414633333 صوماي برادوست برادوست گنگچين
پیرانشهر گرده سور حسین کریمی اشکه سو 4443411191 مرکزی لاهیجان گرده سور
پلدشت شوطلو گلتاج بيدار 4623977000 مركزي چايباسار شرقي شوطلو
ارومیه دفتر روستایی ICT بند حمید نامدار 4413553862 مركزي باراندوز بند
تکاب NULL محمد طاهر نوروزي 4825353200 تخت سليمان احمدآباد احمد آباد
ارومیه راژان عبدالرحیم گیلانی زاده 4414233333 سيلوانا دشت راژان
ارومیه NULL رضا اصغرنژاد 4412463333 مرکزی بكشلوچائي امام زاده

به اشتراک بگذارید ! Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! Reddit

ورود به پنل مدیریت