لیست دفاتر شهری

کد شهرستان نام دفتر مسئول دفتر شماره تماس
72-11-1054 ارومیه شرکت ایلیا افق اسپوتا سجاد مقید 32255125
72-11-1184 ارومیه خيام شرکت آذران معین اسپوتا ( سمینه صفایی) 2240004
72-11-1236 ارومیه كاشاني هادي سيفي خانياني 2244405
72-11-1175 ارومیه منتظري شرکت تيبا گستر نويد(حامد رستمي) 2228043
72-11-1201 ارومیه آريا محمد حاجی محمدیاری
72-11-1066 ارومیه حبشي محمد صادقي حبشي 2763912
72-11-1113 ارومیه فاطميه هادي آرامفر 2246295
72-11-1197 ارومیه هادي فرشيد ابراهيمي وقاصلو 2252925
72-11-1141 ارومیه مادر رقيه تبريزي ابراهيمي 3853838
71-11-1152 ارومیه سفير عبدالعلي طباطبايي محمدي 2240801-2
72-11-1176 ارومیه باكري پرويز سلطاني ديزجي 2257501
72-11-1140 ارومیه رسالت رقيه محمدزاده قزلداغ 2352017
72-11-1067 ارومیه انديشه احمد علوي ابگرم 3848110
72-11-1139 ارومیه اميد محمد سليمان نژاد 2350688
72-11-1196 ارومیه پيك سبز امين مهمان نواز جاريحان 2250868
72-11-1005 ارومیه فرهنگ شرکت خدماتی نیایش اعتماد ارومیه (حسین جعفری ) 2755660
72-11-1053 ارومیه نبوت حبيب عماني 3369272
72-11-1194 ارومیه مدرس شركت پارس راحل(علي پارسائي) 2766948-9
72-11-1178 ارومیه آوات سامان نوربخش 2250001-3
72-11-1055 ارومیه استادشهريار امير بايرامي 3820185
72-11-1183 ارومیه آتا وحيد جلالي جبل كندي 2253336
72-11-1056 ارومیه پيك برادوست رضا گله بان 3858283
72-11-1056 ارومیه دانشكده آمنه جم قوشچي 3471930-1
72-11-1180 ارومیه رسولی مينا رسولي 2768488
72-11-1058 ارومیه پيام رسان شرکت برازمان پارسا تكاپوي ارتباط (رامين محمدزاد رضايي) 3466178
72-11-1192 ارومیه عطا فرح امیرمطلبی 2241303-4
72-11-1060 ارومیه افشار سمیرا امامیان کشاورز 2375028-9
72-11-1059 ارومیه خاتم الانبيا نهضت شاکری 2789862
72-11-1189 ارومیه پارت سمیه محمدزاده 3479000
72-11-1174 ارومیه امين مرتضی رضازاده اسکندانی 3445750
72-11-1177 ارومیه سهند مسعود نوری نقده 2337928
72-11-1187 ارومیه مدني عليرضا قياسي 3362874
72-11-1061 ارومیه ملت رويا مقصودي كهريز 2751471-3
72-11-1062 ارومیه سرداران محمدرضادهقانیان 2751516
72-11-1063 ارومیه شقاقي لیلا شقاقی نظرلو 3455763-4
72-11-1064 ارومیه طالقاني بابک خاتمی 2352831
72-11-1065 ارومیه انزل کاظم عبدالهی 3443333
72-11-1173 ارومیه پيام فرزاد رتبه ای 4413476649
72-11-1030 ارومیه مصباح الهدي شركت مصباح الهدي(مريم نيساري) 2253026
72-11-1182 ارومیه سبا مهدی ولیزاده آشناآباد 3476979
72-11-1031 ارومیه شمس يوسف مجيدي خانقاه 3868254
72-11-1032 ارومیه فاوا سعيد عبدالهي 2343835
72-11-1033 ارومیه ظفر عبداله عیسی زاده خانقاه 2751758
72-11-1186 ارومیه مطهري سعید حمیدی 2356277
72-11-1034 ارومیه زارع فريناز اصغري 2785585
72-11-1020 ارومیه قاصدك الناز حقی جو 3862301
72-11-1021 ارومیه كامران محمدزاده 3842694
72-11-1190 ارومیه اطلس راحله اسم زاده شتربانی 2254131
72-11-1022 ارومیه صائب تبريزي حوریه اسماعیل لو 3452725
72-11-1241 ارومیه تربيت نرمين مهدي زاده باراندوزي
72-11-1188 ارومیه احمدي حمید احمدی 3473660
72-11-1023 ارومیه دانش شركت بوستان دانش فناوري(اكبرعليزاده بولائي) 2336678
72-11-1029 ارومیه آوا عبدالباقي صالحيه 2752000
72-11-1232 ارومیه پاسارگارد مسعود گهرخانی 2354554
72-11-1172 ارومیه ثناء رضا بروكي ميلان 3845330
72-11-1024 ارومیه رودكي مریم علیزاده اوخچلار 3654671
72-11-1138 ارومیه پشتيباني معصومه طالب 3375373
72-11-1025 ارومیه مولوي یداله حصاری 3460885
72-11-1026 ارومیه رهنما شركت پيشخوان ايرانيان شريف(رقيه عبد شرافت) 3846168
72-11-1027 ارومیه اميران محمد صديق كردپور 3382282
72-11-1185 ارومیه اميرالمومنين هادي صالحي 2232589
72-11-1028 ارومیه آراز حسین پورعطا گلو 2369490
72-11-1019 ارومیه آبي محمد رضا آبی 3863666
72-11-1221 ارومیه موحدي سردار حسيني 2254141
72-11-1018 ارومیه سلطاني افق جاویدان ارتباط(جعفر نظري) 2255324
72-11-1179 ارومیه قائم امیر رستم زاده شوطی 2248162
72-11-1044 ارومیه پويا ملکه جباری عظيمي 2240757
72-11-1045 ارومیه ايران زمين مرتضی چراغیان 3476297-8
72-11-1191 ارومیه آراد شرکت نوين ارتباطات پيشخوان آراد (داريوش حاجي محمدياري) 2241501
72-11-1002 ارومیه نيايش فيروز شيرزاد درشكي 2351103
72-11-1003 ارومیه اورميا فرزان عباس وند جاهدی 3457246
72-11-1001 ارومیه صداقت زهرا طراوتي قرالر 2242472
72-11-1046 ارومیه قانع رقیه قانع قره باغ 2752131
72-11-1004 اروميه آرمان علي رشيد نيا 2239311
72-11-1010 اروميه موج بختیار علیزاده یوالار 3456653
72-11-1009 اروميه آرمان جعفر صادق جلالي نيا 3834724
72-11-1151 اروميه طلائيه پریسا ملکی قرابقلو 3674999
72 – 11- 1210 ارومیه محمد ملازاده (نمایندگی بیمه) 4413449428
72 – 11- 1209 ارومیه عليرضادباغ ديلمقاني (نمایندگی بیمه) 4412244618
ارومیه شركت تعاوني توزيعي (نمایندگی بیمه) 4413474297
72-11-1047 نوشین شهر اروم پست محمد امین دهقان علی بیگلو 4433732849
72-11-1011 قوشچی مقدم آرزو مقدم قوشچی 4433222847
72-11-1043 بوکان احمد احمديان 4826252350
72-11-1040 بوکان داوود جان 4826243752
72-11-1041 بوکان كامران عثماني 4826231155
72-11-1071 بوکان سليمان كاك رش 4826239080
72-11-1068 بوکان قادري كامران قادري 4826224494
72-11-1069 بوکان پروانه آریا 4826273970
72-11-1070 بوکان حبيبي امير حبيبي 4826241100
72-11-1035 بوکان كاوان کاوه حمه مرادی 4826244002
72-11-1036 بوکان احمدزاده محمد احمدزاده بوکانی 4826245619
72-11-1198 بوکان سرگلي فهیمه سرگلی 4826271970
72-11-1037 بوکان بهرام زاده اسعد بهرامزاده 4826272519
72-11-1038 بوکان كريميان سیروان کریمیان 4826272550
72-11-1039 بوکان عزيزي رضا عزیزی تازه قلعه 4826260730
72-11-1049 بوکان كشاورزي انور کشاورزی 4826260117
72-11-1050 بوکان رحیم پورسلیم 4826272580
72-11-1051 بوکان سيمينه قادر صالحی نیا 4826523666
72- 11- 1227 بوکان سيروان محموديان 4826335131
72-11-1107 بوکان شريفي کمال شریفی 4826248485
72-11-1108 بوکان عيسي زاده ناصر عیسی زاده داشتيمور 4826272575
72-11-1109 بوکان اردلان دلینا اردلان هرمیله 4826230290
72-11-1110 بوکان شعاع عبداله شعاع 4826260842
72 – 11- 1223 بوکان جمال بايزيدي (نمایندگی بیمه) 4826240575
72-11-1016 پیرانشهر تفاخر زينب تفاخر 4444232353
72-11-1017 پیرانشهر ذكريايي اقدم محمد ذكريائي اقدم 4444231557
72-11-1224 پیرانشهر پيام فاخر مامشي صوفيان 4444221551
72-11-1042 پیرانشهر سپهر فاطمه الهامی 4444227769
72-11-1246 پیرانشهر زاگرس محمد لطیف قادری 4444221818
72-11-1228 پیرانشهر فرهنگ سیامند حسینی 4444236977
72-11-1014 پیرانشهر شريفي اسعد شریفی 4444221892
72-11-1218 پیرانشهر معروفياني عبدالسلام معروفیانی 4444224000
72-11-1015 پیرانشهر سانا شفيع خاكي 4444233388
72 – 11- 1207 پیرانشهر معصومه آذرپور (نمایندگی بیمه) 4435235945
72-11-1251 سردشت ادريس رسولي 4443234001
72-11-1164 سردشت يونس عبداله پوري 4443223420
72-11-1012 سردشت یحیی پور عليرضا يحيي پور
72-11-1013 سردشت پشتیوان شيوا فقه نبي 4443234759
72 – 11- 1205 سردشت شب بو خضري (نمایندگی بیمه ) 4443235044
72-11-1199 سردشت ربط سيد رحمان محمدي 4443364050
72-11-1244 سردشت میرآباد آکو احمدی 4443352681
72-11-1156 میاندوآب سهند بهرام احمدي تورچي 4812454014
72-11-1157 میاندوآب آي سل عليرضا دقيقيان مياندوآب 4812263721
72-11-1155 میاندوآب پيام فريده حاتمي 4812262106
72-11-1159 میاندوآب وليعصر الناز بشيري مياندوآب 4812338660
72-11-1158 میاندوآب كوثر نيما قلي پور 4812264310
72-11-1160 میاندوآب آي تك آمنه لاله 4812261792
72-11-1161 میاندوآب انديشه سلام بابازاده چليك 4812339692
72-11-1170 میاندوآب باكري مهداد نجفی 4812267902
72-11-1144 میاندوآب آذرپيام نیلوفر احتشام 4445332453
72-11-1142 میاندوآب پرديس مهتاب رجبي جواد حصاري 4812225594
72-11-1105 میاندوآب قاصدك صابر جدیدی 4812260719
72-11-1106 میاندوآب نور حسن زلفی گل 4812455658
72-11-1193 میاندوآب صباسير شرکت صبا سیر(علی خلیل زاده) 4812337705
72-11-1240 میاندوآب آزادي آرزو آزادی 4812223659
72-11-1239 میاندوآب معراج مطلبی 4812227763
72-11-1117 میاندوآب شكوه اكبر تقي زاده 4812340780
72 – 11- 1206 میاندوآب يدالله صفري بکتاش (نمایندگی بیمه) 4812267731
72-11-1152 چهاربرج استاد شهريار بهمن محمودی 4823222557
72-11-1153 چهاربرج سفير هادی سلیمانی 4823222562
72-11-1233 مهاباد ميلاد عبدالرحمان رحماني اقدم 4422239190
72-11-1154 مهاباد حيدري حامد حيدري 4422238201
72-11-1242 مهاباد رسول كريم زاده 4422335775
72-11-1122 مهاباد سليمان سليمان بيگي پور 4422233332
72-11-1148 مهاباد نيشتيمان هیمن بایزیدی آذر 42229330
72-11-1143 مهاباد شركت خدماتي پيشخوان مهاباد (بفرین محمدی) 4422243848
72-11-1237 مهاباد وطماني آسيه وطماني 4422241443
72-11-1120 مهاباد آزادي جعفر مولوي 4422221618
72-11-1248 مهاباد پژوهان سلیمان رسولی احمدی 4422243000
72-11-1231 مهاباد زبيري عبدالفتاح زبیری 4422244300
72-11-1214 مهاباد دانشور محسن دانشور 4422449007
72-11-1118 مهاباد یونس موسی زاده 4422440841
72-11-1121 مهاباد شيخه سليمان شيخه 4422221853
72-11-1247 مهاباد موسي زاده محمد موسی زاده 4422240127
72 – 11- 1211 مهاباد رحمان محمدی (نمایندگی بیمه) 4422449444
72-11-1169 خوی اورین سجاد جلیل زاده 4612349966
72-11-1078 خوی نصر عادل عاطف پور 4612226918
72-11-1229 خوی وليعصر وحيد آليلو 4612261415
72-11-1077 خوی 22 بهمن زهرا سیوانی اصل 4612234433
72-11-1076 خوی امام حسین امینیان 4612352374
72-11-1075 خوی پيام رويا تيمور زاده سيواني 4612235991
72-11-1052 فیرورق فيروق بيوك آقا خادم حسيني 4612234027
72-11-1074 خوی قائم حبیب جمالی 4612351125
72-11-1073 خوی انقلاب عباس محمد باقرلو 4612449860
72-11-1072 خوی فجر سجاد یوسفی 4612352991
72-11-1104 خوی سامان حمیده قصاب زاده چورسي 4612254729
72-11-1103 خوی ملت سیدرضی مظلومی 4612353732
72-11-1102 خوی شمس تبريزي سیفعلی قنبرلو 4612451113
72-11-1101 خوی امير فرناز مهام 4612260159
72-11-1100 خوی اميد خوي فاطمه سودخواه 4612356755
72-11-1099 خوی آذرستايش شركت آذرستايش خوي (مهدی شمشاد) 4612354361
72-11-1098 خوی معلم مریم خلیل زاده میاندوآب 4612554271
72-11-1097 خوی سعید ملک خواه 4612341678
72-11-1136 خوی چمپا سيف اله چنپا 4612268748
72-11-1096 خوی امير سید صادق حسینی 4612448081
72-11-1095 خوی امين محمد باقر پیر بداقی 4612554288
72-11-1094 خوی جهاد سکینه قنبری 4612220196
72-11-1093 خوي مطهري محبوبه خضرلو 4612456544
72 – 11- 1208 خوی جواد جعفرپور (نمایندگی بیمه ) 4612343906
72-11-1147 سلماس حيدرنژاد اكبر حيدر نژاد 4435222511
72-11-1146 سلماس سعید مصطفی پور گلعذانی 4435237811
72-11-1145 سلماس بقال زاده علي بقال زاده سلماسي 4435220642
72-11-1225 سلماس آذربايجان یاسر سلماسیان 4435243806
72-11-1245 سلماس جعفرزاده يوسف جعفر زاده 4435220540
72-11-1092 سلماس حاجي زاده اسماعيل حاجي زاده 4435221061
72-11-1235 سلماس اسدزاده رسول اسدزاده كهنه شهري 4435353831
72-11-1215 سلماس آهنساز سعيده آهن ساز سلماسي 4435221101
72-11-1090 سلماس جاليزيان حمید جالیزبان 4435249222
72-11-1091 سلماس جعفرزاده رضا جعفرزاده 4435241818
72-11-1089 سلماس پايدار مقصود پایدار 4435251222
72-11-1124 سلماس زارعي قاسم زارعی 4435351800
72-11-1249 سلماس شركت حسابداري و خدماتي دقيق محاسب الدوز(راحله اسدی) 4435228545
72-11-1134 سلماس(تازه شهر) مولايي عادل مولائی کهنه شهری 4435353134
72-11-1149 چايپاره وليعصر رباب صفري قره ضياء الديني 4622721500
72-11-1150 چايپاره پيام حکیمه حسینی بسطامی 4622729522
72-11-1137 چايپاره صفري اسلام صفري قره ضياء الديني 4622721300
72-11-1217 ماکو نجف زاده هادي نجف زاده 4623226822
72-11-1226 ماکو پيام حسين شريف زاده 4623228211
72-11-1213 ماکو وليعصر رحمان عباسي 4623248559
72-11-1112 ماکو معرفت زینب حسن زاده 4623250465
72-11-1216 ماکو استادان علی علی نژاد 4623250411
72-11-1129 ماکو امين شركت آسمان گستر ماكو(حسین اکبری اقدم) 4623228871
72-11-1130 ماکو آذربايجان لعيا نوبري 4623224600
72 – 11- 1238 ماکو زهرا تيموري (نمایندگی بیمه) 4623229176
72-11-1243 ماكو-بازرگان بازرگان شهرام احمديان 4623376060
72-11-1131 ماكو-بازرگان سفير طاهره مصطفی زاده 4623376898
72-11-1132 شوط شوط رقيه علي محمدي نور 4624226121
72-11-1171 شوط پریسا محرم زاده 4624223320
72-11-1135 شوط یوسف برزکار 4624221533
72-11-1165 شوط سینا امینی فر 4624224151
72-11-1007 چالدران چالدران جعفر جلالي 4623625390
72-11-1111 چالدران طاها محمد پروری 4623625262
72-11-1116 چالدران پيام رضا صادقی اقدم 4623622635
چالدران مریم علی پور 4623673567
72-11-1123 پلدشت پلدشت حبيب قره اياقي 4624623265
72-11-1125 پلدشت کاظم صلاحی 4624622199
72-11-1126 شاهیندژ لاچین زینالی 4824223481
72-11-1195 شاهیندژ پيام بهروز اسكندري 4824224444
72-11-1127 شاهیندژ افشین عبدلی 4824234471
72-11-1234 شاهیندژ علی فلاح ظاهر کندی 4824223786
72-11-1128 شاهیندژ پارسيان مریم توتونچیان 4824222003
72 – 11- 1204 شاهین دژ لعبا ملكيان (نمایندگی بیمه) 4824231358
72-11-1133 شاهیندژ(محمودآباد) نوبخت فرزام 4824382324
72-11-1085 تکاب صبوري فرشته صبوری قره بلاغ 4825232110
72-11-1212 تکاب صفايي هوشنگ صفائی قوجه 4825229059
72-11-1086 تکاب اخلاقي هادی اخلاقی تيكانتپه 4825233080
72-11-1087 تکاب شركت مبتكران افشار ( علی زماني حاجي بابا) 4825234475
72-11-1088 تکاب شعاعي عطیه شعاعی نبي كندي 4825232277
72-11-1048 تکاب علي محمد پور 4825231612
72 – 11- 1222 تکاب مجتبي خادمي 4825235777
72-11-1084 نقده جواد قاسم زاد 4436263389
72-11-1083 نقده نورس صدقی 4436223438
72-11-1082 نقده عبداله جعفري كنگرلوئي 4436221133
72-11-1166 نقده ولی سلدوزیان 4436233206
72-11-1220 نقده جلال ترابی 4436263559
72-11-1081 نقده ابراهیم امیری 4436271480
72-11-1080 نقده ابراهیم امامی نقده 4436229987
72-11-1230 نقده خالد واحدی 4436260377
72-11-1079 نقده (محمديار) لیلی نادری 4436335212
72 – 11- 1203 نقده نیشتمان حلاج نقدهی 4436266394
72-11-1167 اشنویه شنو كانبي شيخ محمد حسن آباد 4444620660
72-11-1200 اشنویه حسين كريمي 4444629900
72-11-1115 اشنویه مهرداد زرزا 4444630441
72-11-1202 اشنویه خسرو قادرزاده 4444630563
72-11-1168 اشنویه علی قادرتاج 4444624444

به اشتراک بگذارید ! Digg it StumbleUpon del.icio.us Google Yahoo! Reddit

ورود به پنل مدیریت